Przetargi.pl
opracowanie dokumentacji technicznych i projektowych dla budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi, w podziale na 10 części

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 90-514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 628 70 00, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  Al. Tadeusza Kościuszki 47
  90-514 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 628 70 00, , fax. -
  REGON: 36375254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  opracowanie dokumentacji technicznych i projektowych dla budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi, w podziale na 10 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1.1. Część 1: Opracowanie ekspertyzy o stanie technicznym budynków: frontowego, prawej oficyny i poprzecznej oficyny zlokalizowanych w nieruchomości przy ul. Grabowej 1 w Łodzi wraz z analizą finansową opłacalności wykonania remontu oraz opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego budynków, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, STWiOR i uzyskanie pozwolenia na budowę. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie odkrywek i wykonanie inwentaryzacji budowlanej dla celów projektowych Kubatura budynków: frontowy: 4444,97 m3, prawa oficyna: 1627,06 m3, poprzeczna oficyna: 4444,97 m3 5.1.2. Część 2: Opracowanie ekspertyzy budowlano-konstrukcyjnej o stanie technicznym zabytkowej nieruchomości usytuowanej przy al. Kościuszki 33 w Łodzi wraz z wykonaniem projektów (budowlany i wykonawczy) dotyczących budynku frontowego od strony podwórza i prawej oficyny w zakresie remontu: dachu (więźba, pokrycie, obróbki, kominy, lukarny), elewacji wraz ze stolarką otworową (należy wykonać zestawienie stolarki) oraz prześwitu bramowego wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem, STWiOR oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Wykonawca winien wykonać program prac konserwatorskich przy zabytku w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie inwentaryzacji budowlanej dla celów projektowych. Kubatura budynku 9023,40 m3 Opracowanie ekspertyzy budowlano-konstrukcyjnej w zakresie określenia przyczyny powstania uszkodzeń budynku oraz określeniem sposobu ich usunięcia oraz wykonanie projektu (budowlanego i wykonawczego) w zakresie wykonania remontu ścian konstrukcyjnych i elewacji zabytkowego frontowego budynku mieszkalnego (dom robotniczy z zabudowaniami gospodarczymi) położonego w Łodzi przy ul. Targowej 79 łącznie ze sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem i opracowaniem STWiOR oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i pozwolenia na budowę. Wykonawca winien wykonać program prac konserwatorskich przy zabytku w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie inwentaryzacji budowlanej dla celów projektowych oraz wykonanie odkrywek w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Kubatura budynku: 2823 m3. 5.1.4. Część 4: Opracowanie ekspertyzy budowlano-konstrukcyjnej o stanie technicznym budynku mieszkalnego prawej oficyny usytuowanego przy ul. Wólczańskiej 141 w Łodzi wraz z analizą ekonomiczną opłacalności wykonania remontu, projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie wykonania niezbędnych zabezpieczeń elementów konstrukcyjnych budynku, wykonanie których pozwoli na bezpieczne użytkowanie, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem i STWiOR oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz pozwolenia na budowę. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie inwentaryzacji budowlanej dla celów projektowych oraz wykonanie odkrywek. Uwaga: budynek frontowy przy ul. Wólczańskiej 141 znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta łodzi. Kubatura budynku 3280 m3. 5.1.5. Część 5: Opracowanie ekspertyzy o stanie technicznym budynku frontowego zlokalizowanego przy ul. Więckowskiego 57 wraz z analizą opłacalności wykonania remontu, opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego określającego jednoznaczny sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji ścian zewnętrznych, stropów nad prześwitem bramowym i piwnicami, płyt balkonowych, dachu, klatki schodowej oraz przewodów kominowych zgodnie z Decyzją PINB nr 864/2018 (załącznik nr 7 do SIWZ) wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i STWiOR. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie inwentaryzacji budowlanej dla celów projektowych oraz wykonanie odkrywek Kubatura budynku 5150,00 m3. 5.1.6. Część 6: Opracowanie ekspertyzy o stanie technicznym dotyczącym prawidłowości wykonania robót budowlanych w lokalu mieszkalnym nr 5/6 zlokalizowanym w budynku przy ul. M. Hertza 31 wraz z projektem budowlanym i wykonawczym określającym jednoznaczny sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zgodnie z postanowieniem PINB nr 490/2018 (załącznik nr 8 do SIWZ) w zakresie robót: instalacyjnych (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych) ogólnobudowlanych związanych z wygrodzeniem pomieszczenia kuchni i łazienki, wykonaniem otworu drzwiowego w ścianie pomiędzy lokalami 5 i 6. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i STWiOR oraz wykonanie inwentaryzacji budowlanej do celów projektowych i odkrywek. Kubatura lokalu 150 m3. 5.1.7. Część 7: Opracowanie ekspertyzy budowlano-konstrukcyjnej o stanie technicznym budynków gospodarczych usytuowanych przy ul. Gombrowicza 20 w Łodzi wraz z analizą finansowa opłacalności wykonania remontu oraz opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie wykonania zabezpieczeń elementów konstrukcyjnych budynku, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem i STWiOR oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień i pozwolenia na budowę. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie odkrywek i wykonanie inwentaryzacji budowlanej dla celów projektowych. Kubatura budynków: 136 m3. 5.1.8. Część 8: Opracowanie ekspertyzy budowlano-konstrukcyjnej o stanie technicznym budynku mieszkalnego lewej oficyny (objętego ochroną konserwatora zabytków) uwzględniającej wskazanie sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, usytuowanego przy ul. Zielonej 33 w Łodzi oraz projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich przy zabytku, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem, STWiOR i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie inwentaryzacji budowlanej dla celów projektowych oraz wykonanie odkrywek. Opracowanie winno być zgodne z postanowieniem PINB nr 349/2018 (zał. nr 9 do SIWZ). Wszystkich uzgodnień należy dokonać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Kubatura budynku 2925 m3. 5.1.9. Część 9: Opracowanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej oraz projektu budowlanego i wykonawczego remontu czterech dachów w zabytkowych budynkach gospodarczych usytuowanych przy ul. Czechosłowackiej 5 w Łodzi wraz z wykonaniem programów prac konserwatorskich przy zabytku (budynki powtarzalne), wykonaniem kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów robót, STWiOR i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz pozwolenia na budowę. Dokumentację należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie inwentaryzacji budowlanej dla celów projektowych . Kubatura budynków: 1135,72 m3, powierzchnia dachów: 380 m2. 5.1.10. Część 10: Wykonanie inwentaryzacji zagospodarowania terenu wykonanej na kopii mapy do celów projektowych, wykonanie inwentaryzacji ogólnobudowlanej wraz z ekspertyzą techniczną prawidłowości wykonania robót budowlanych we wszystkich branżach i projektu przebudowy uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków niezbędnych do doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z przepisami prawa, związanych z samowolną rozbudową budynku mieszkalnego będącego pod ochroną Konserwatora Zabytków o przybudówkę, zlokalizowanego przy ul. Ziołowej 6 m. 2, opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, STWiOR. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych, inwentaryzację budowlaną i inwentaryzację zagospodarowania terenu oraz wykonanie odkrywek w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ewentualnie także wykonanie programu prac konserwatorskich. Prace zgodne z pismem PINB (zał. nr 10 do SIWZ). Kubatura lokalu: 150 m3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach