Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Rzeka Wierzbica - udrożnienie koryta wraz z odbudową budowli regulacyjnych i przebudową przepustów w km 25+955 - 31+475

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku ogłasza przetarg

 • Adres: 09-402 Płock, ul. 1-go Maja 7b
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 2697991 , fax. 24 2697981
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku
  ul. 1-go Maja 7b 7b
  09-402 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 24 2697991, fax. 24 2697981
  REGON: 00058558400095
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzmiuw.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Rzeka Wierzbica - udrożnienie koryta wraz z odbudową budowli regulacyjnych i przebudową przepustów w km 25+955 - 31+475
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na aktualnych mapach do celów projektowych na wykonanie udrożnienia koryta rzeki Wierzbicy na długości 5,52 km na terenie wsi Czachowo, Golejewo, Czarnominek i Gozdowo w gminie Gozdowo w powiecie sierpeckim. 1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1.1 Charakterystyka odcinka rzeki planowanego do udrożnienia: Rzeka Wierzbica jest ciekiem III rzędu wpadającym do rzeki Skrwy Prawej w km 6,4. Całkowita powierzchnia zlewni rzeki Wierzbicy wynosi 122,15 km2, natomiast w km 25+955 - 29,9 km2 Przewidziany do udrożnienia odcinek rzeki posiada parametry: nachylenie skarp i spadek: nieregularny, średnia głębokość: 1,3-1,5 m, szerokość dna: 0,6-1,2 m. W celu zapewnienia prawidłowego uwilgotnienia przyległych do rzeki Wierzbicy kompleksów użytków zielonych i łąk wybudowano w latach 1983-84 budowle piętrzące tj. 2 przepusto-zastawki, które nawadniają grunty o powierzchni 11,5 ha. Powstałe podczas eksploatacji szczeliny w budowlach piętrzących powodują niekontrolowany odpływ wód i utratę retencji. Na cieku znajduje się 13 przepustów. Stan techniczny 7 przepustów kwalifikuje je do przebudowy. Na rzece występuje erozja denna w km 25+955 - 27+215 oraz boczna w km 29+000 - 30+000. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002r (Dz. U. nr 16 poz. 149 z 2003r) w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną w załączniku nr 2 pod poz. 445 wymienia rzekę Wierzbicę jako śródlądową wodę powierzchniową lub jej część, stanowiącą własność publiczną, istotną dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Według Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 8/2012 z dnia 28 maja 2012r zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na śródlądowych wodach powierzchniowych płynących, rzeka Wierzbica znajduje się w obwodzie rybackim rzeki Skrwa Prawa nr 1 obejmującym wody rzeki Skrwy Prawej od źródeł do jej ujścia do rzeki Wisły wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki. Na terenie powiatu sierpeckiego rzeka Wierzbica nie znajduje się w strefie żadnego obszaru chronionego krajobrazu utworzonego na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody. Rzeka Wierzbica wymaga udrożnienia na całym odcinku biegnącym po terenie powiatu sierpeckiego. Ciek został uregulowany w latach 1982-84 w ramach zadań Bronoszewice II - III. 30 lat eksploatacji i niedostatecznych nakładów na utrzymanie spowodowały zmniejszenie przekroju poprzecznego rzeki w wyniku licznych oberwisk w skarpach, co przyczyniło się do wypłycenia i zwężenia koryta cieku, a zatem podtapiania przyległych użytków rolnych i utrudnienia odpływu z 18 rowów melioracyjnych odprowadzających poprzez 20 wylotów nadmiar wody z 1107 ha zdrenowanych gruntów rolnych. Realizacja zadania przyczyni się do nadania właściwego przekroju korytu rzeki oraz zapewni swobodny odpływ wód z terenów zmeliorowanych w ramach zad. Bronoszewice I-III. Nie przewiduje się budowy nowych budowli przejazdowych jak i piętrzących. Udrożnienie rzeki będzie w ramach istniejącego koryta dlatego nie będzie potrzeby wykupu gruntów. 1.2 W ramach projektu należy przewidzieć m.in.: - odbudowę 3 bystrotoków, - udrożnienie koryta rzeki na długości 5,52 km, - umocnienie skarp darniną, - umocnienie stopy skarp kiszka faszynową, - odbudowę/remont budowli piętrzących - 2 szt., - przebudowę przepustów - 7 szt., - odbudowę wylotów drenarskich. 1. 3 Wymagany zakres prac projektowych: 1. Mapy w skali 1:2000 do celów projektowych (wraz z naniesieniem reperów państwowych oraz założonych reperów roboczych - najmniej 1 reper na 1 km rzeki) zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sierpcu - x4 2. Wykaz reperów roboczych i państwowych - x 4 3. Wypis z rejestru gruntów dla rzeki i działek sąsiednich przewidzianych do czasowego zajęcia w trakcie wykonywania robot - x3 4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli będzie wymagana) - x1 5. Materiały do wystąpienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko/karta informacyjna przedsięwzięcia - w zależności od potrzeby opracowania) - x 3; Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia uzyskana zgodnie z Ustawą z dnia 03.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) - x1 6. Operat wodno-prawny na wykonanie, odbudowę lub przebudowę urządzeń wodnych - x3; Decyzja - pozwolenie wodnoprawne - x 1 7. Projekt budowlany wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr.156 poz.1118 z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu (jeśli wymagany) - x 5; Decyzja właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (pozwolenie na budowę/przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych) - x 1 8. Projekt wykonawczy opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) - x 3 9. Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r Nr 130, poz. 1389) - x3 10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) - x 3 11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r Nr. 120, poz. 1126) - x 3 12. Projekty branżowe w przypadku kolizji z uzbrojeniem terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami - x 4 13. Inne opracowania, których potrzeba sporządzenia wyniknie w trakcie trwania procesu projektowania - x 4 14. Oświadczenia właścicieli nieruchomości dotyczące wyrażenia zgody na czasowe zajęcie gruntu dla potrzeb wykonywania robot - x1 15. Pełną dokumentację techniczną w formie zapisu elektronicznego w formatach powszechnie stosowanych na płycie CD w wersji (formacie plików) PDF a ponadto pliki tekstowe w wersji (formacie plików) Microsoft Office Word, przedmiar robót w wersji Microsoft Office Excel, kosztorys inwestorski w wersji elektronicznej w formacie: pliku z rozszerzeniem ath oraz Excel oraz mapy w wersji wektorowej względnie hybrydowej tj. podkład rastrowy w formacie TIFF oraz warstwa wektorowa w postaci pliku DXF lub DWG - x 2 Wszystkie rozwiązania projektowe należy uzgodnić z Zamawiającym. 2. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do: 1). nieodpłatnego sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową. Wykonawca projektu zobowiązany będzie do wizytowania budowy przez cały czas jej trwania na wezwanie Zamawiającego. Potwierdzeniem wykonania przedmiotowego nadzoru będą wpisy do dziennika budowy lub karta nadzoru autorskiego. 2). udzielenia gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji na okres 5 lat od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego; przez okres w/w 5 lat Wykonawca zobowiązany będzie do: - nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad i usterek w dokumentacji, stwierdzonych przez Zamawiającego lub organy wydające decyzje administracyjne niezbędne do realizacji zadań w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, - nieodpłatnego uzupełnienia dokumentacji zgodnie z wymaganiami organów wydających w/w decyzje oraz Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2.Wadium może być wniesione w formie: -pieniężnej - przelewem na konto zamawiającego WZMIUW w Warszawie Oddział w Płocku w Banku Pekao S.A. Nr 25 1240 3174 1111 0010 1603 2270 Zamawiający wniesioną kwotę wadium będzie uważał za skuteczną, gdy będzie zaksięgowana na w/w koncie przed upływem terminu (dzień, godz.) składania ofert. Kopię przelewu należy załączyć do oferty. -poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancji bankowych, -gwarancji ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Dokumenty potwierdzające złożenie wadium w innej formie niż pieniężna, winny być wystawione na WZMiUW w Warszawie ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa, a złożone przed upływem terminu składania ofert w oryginale w siedzibie WZMiUW Oddział w Płocku- pokój 26, w ofercie należy umieścić poświadczoną za zgodność kserokopię. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.5 ustawy prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzmiuw.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach