Przetargi.pl
Dostawa demontowanych zestawów palnika do wielokolektorowego spektrometru masowego, systemu do destylacji kwasów i wody z zastosowaniem metody destylacji poniżej temperatury wrzenia, butelek teflonowych lub równoważnych oraz wkładu do systemu oczyszczania wody.

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6978700 , fax. 022 6206223
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
  ul. Twarda 51/55 51/55
  00-818 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6978700, fax. 022 6206223
  REGON: 00032634500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ing.pan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa demontowanych zestawów palnika do wielokolektorowego spektrometru masowego, systemu do destylacji kwasów i wody z zastosowaniem metody destylacji poniżej temperatury wrzenia, butelek teflonowych lub równoważnych oraz wkładu do systemu oczyszczania wody.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: a Część I zamówienia: Demontowany zestaw palnika (pochodni) do wielokolektorowego spektrometru masowego z indukcyjnie wzbudzaną plazmą MC ICP-MS Neptune. Zestaw służy do wymiany zużytego palnika (pochodni). 3 szt. W skład zestawu palnika wchodzą: a.kwarcowy iniektor (Quartz inject. Assy 1.75 - kod producenta spektrometru Thermo Finnigan PN: 1122800) b.szklana opaska (Glasring CD-2 - kod producenta spektrometru Thermo Finnigan PN: 1136500) c.pochodnia (Din Torch E-25 - kod producenta spektrometru Thermo Finnigan PN: 1091250) b Część II zamówienia: System do destylacji kwasów i wody z zastosowaniem metody destylacji poniżej temperatury wrzenia, obejmujący komorę destylacyjną, zintegrowany system grzewczy, system dozujący oraz elektroniczny kontroler czasu i temperatury. System musi być dostosowany do komory przygotowanej w laboratorium o wymiarach wewnętrznych L: 950 mm; W: 450 mm; H: 1130 mm, wewnątrz której znajdują się dwie półki o wymiarach 380 mm x 380 mm przymocowane na wysokości 155 mm i 255 mm od podstawy komory. Części metalowe użyte w destylarce muszą być całkowicie odizolowane od kwasów i laboratorium, pokryte teflonem lub materiałem równoważnym. System musi być dostosowany do destylacji HCl, HF, HNO3, HClO4, H2SO4 i H2O, w temperaturze do 220C. Efektywność destylowania po 24h w temperaturze 60C dla HCl, HF, HNO3: nie mniejsza niż 500 ml. Aparatura musi być przystosowana do pracy ciągłej, z możliwością pomiaru temperatury destylacji oraz możliwością podłączenia do zewnętrznego systemu chłodzenia. Instalacja musi mieć możliwość usunięcia pozostałości po destylacji za pomocą oddzielnego przewodu. Objętość komory destylacyjnej: nie mniejsza niż 1000 ml. Produkt końcowy: po jednej destylacji stężenie specyficznych pierwiastków w gramie wody lub kwasu musi być poniżej 5 ppt. System grzewczy musi być przystosowany do długotrwałych procesów przygotowania próbek w żrącej atmosferze, zasilany prądem o natężeniu 220-250V, w zakresie temperatur do 240C z możliwością programowania zmiany temperatury w czasie. Wszystkie powierzchnie, które mogą mieć kontakt z kwasami muszą być wykonane z PTFE lub stopu AlMg pokrytego PFA. Kontroler czasu i temperatury systemu do destylacji kwasów i wody wyposażony w 4-stopniową regulację temperatury w zależności od czasu, musi posiadać zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz możliwość podłączenia do zewnętrznego panelu sterującego zasilaniem laboratorium. c Część III zamówienia: Dostawa 12 szt. butelek wykonanych z tworzywa Teflon FEP lub równoważnego, ze szczelną nakręcaną zakrywką z Tefzel ETFE lub tworzywa równoważnego o następujących pojemnościach i ilościach: 125 ml - 4 szt., 250 ml - 6 szt., 500 ml - 2 szt. d Część IV zamówienia: Dostawa wkładu do systemu oczyszczania wody Elix 20 Milipore Progard TL1 Cl2 lub równoważnego - 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384331000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ing.pan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach