Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej, dotyczącej budowy hali remontowo - warsztatowej na potrzeby JW 4498 NDR MW, Siemirowice K-6068.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 81-912 Gdynia, ul. Jana z Kolna 8b
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6266154 , fax. (058) 620 71 44
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Jana z Kolna 8b 8b
  81-912 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 6266154, fax. (058) 620 71 44
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzigdynia.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej, dotyczącej budowy hali remontowo - warsztatowej na potrzeby JW 4498 NDR MW, Siemirowice K-6068.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej, dotyczącej budowy hali remontowo - warsztatowej na potrzeby JW 4498 NDR MW, Siemirowice K-6068.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 742200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokości 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiąc dwieście złotych 00/100), należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert. 2. Wadium można wnieść w formie: a) pieniężnej, b) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancji bankowej, d) gwarancji ubezpieczeniowej, e) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42, poz. 275, z 2007 r.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej, należy wpłacić na konto: BANK PeKaO S.A. V O/ Gdynia - 60124029331111000029517976 z dopiskiem: wadium na wykonanie dokumentacji budynku hali remontowo - warsztatowej Siemirowice. 4. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna to wówczas należy je złożyć w siedzibie RZI w Gdyni do dnia 15.03.2010 r. do godz. 10.00 u Pani Anety Roźniakowskiej, pok. 406, IV piętro, a kserokopię załączyć do oferty. 5. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzigdynia.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach