Przetargi.pl
dostawy emulsji asfaltowej

Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
  ul. Armii Krajowej 84 84
  83-110 Tczew, woj. pomorskie
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawy emulsji asfaltowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej typu 65 wraz z transportem na bazę PZD Tczew, dostarczanej partiami, jednorazowo po około 5 ton. Dostawy następować będą sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od potrzeb zamawiającego na jego telefoniczne lub pisemne zlecenie w terminie 7 dni od zamówienia transportem wykonawcy. Koszt transportu zostanie wkalkulowany w cenę 1 tony emulsji. W roku 2009 zamówiono ok. 50 ton emulsji asfaltowej. Podaną ilość należy traktować jedynie jako pomoc w określeniu orientacyjnej wielkości przedmiotu zamówienia i nie może ona stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wykonawcy wobec zamawiającego. Nie jest to planowana wielkość dostaw w roku 2010 - będzie ona zależna od bieżących potrzeb zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441136001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.powiat.tczew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach