Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenów rekreacyjnych w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego Miasta Bielska-Białej na rok 2020 pn. "Osiedle Karpackie: Rekarpackie”.

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 4971 851 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
  pl. Ratuszowy 1
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 4971 851, fax. -
  REGON: 07218174100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.bielsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenów rekreacyjnych w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego Miasta Bielska-Białej na rok 2020 pn. "Osiedle Karpackie: Rekarpackie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bielska-Białej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a także prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania. 2. Zakres prac obejmuje w szczególności: 1) Pozyskanie map do celów projektowych. 2) Sprawdzenie zgodności proponowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 3) Wykonanie i dołączenie do projektu szczegółowej ekspertyzy stanu zdrowotnego drzew i krzewów rosnących na terenie planowanej inwestycji. 4) Pozyskanie mapy ewidencyjnej gruntów i sporządzenie wykazu właścicieli nieruchomości położonych w miejscach przeznaczonych na lokalizację inwestycji wraz z wypisem z rejestru gruntów. 5) Opracowanie projektu wykonawczo-budowlanego. 6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 7) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót, zawierających zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 8) Wykonanie aktualizacji wartości kosztorysu inwestorskiego w okresie rękojmi za wady – na wniosek Zamawiającego. 9) Dostarczenie pełnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej wraz z mapami w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD. 10) Dokonanie wszelkich uzgodnień, których konieczność wykonania wynika z przepisów prawa lub/i będzie wymagana przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej lub inną instytucję. 11) Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu inwestora decyzji udzielającej pozwolenia na budowę (wykonanie robót budowlanych) lub dokonanie przez Wykonawcę w imieniu inwestora zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (w zależności od wymagań wynikających z obowiązujących przepisów) oraz doprowadzenie formalnie do końca procedury tego zgłoszenia. Wykonawca podejmuje się uzyskania w/w dokumentów w ramach niniejszego zamówienia, w terminie realizacji zamówienia. 12) Pełnienie nadzoru autorskiego. 3. Zamawiający wymaga: 1) udzielenia gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową obejmującą okres 24 miesięcy licząc od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i przyjęcia go przez Zamawiającego jako należycie wykonany; 2) wykonania aktualizacji wartości kosztorysu inwestorskiego w okresie rękojmi za wady – na wniosek Zamawiającego; 3) Wykonawca bez żadnych dodatkowych roszczeń zobowiązuje się, na wniosek Zamawiającego, do udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu umowy na etapie prowadzonej przez Zamawiającego procedury w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych / dostaw realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących przedmiot umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta przetargowa (w oryginale) sporządzona na formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie). 3. Upoważnienie (pełnomocnictwo) (w oryginale bądź potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii) do podpisania oferty, dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. 4. Zobowiązanie innych podmiotów (w oryginale), w formie pisemnej, do oddania Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w oryginale),w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia zamieszczony zostanie na stronie internetowej wraz z informacją z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach