Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i napraw w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego.

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-091 Warszawa, Żwirki i Wigury 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  Żwirki i Wigury 61
  02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000288917
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i napraw w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do wykonania remontu i napraw w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (CBP), zlokalizowanym przy ul. Banacha 1B w Warszawie oraz świadczenie usług Nadzoru Autorskiego. 2. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca wykona Dokumentację projektowo-kosztorysową (dokumentację projektową wykonawczą, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót) oraz świadczył będzie usługi Nadzoru Autorskiego na etapie wykonania robót budowlanych, na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ, w podziale na etapy:Etap I – opracowanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej, stanowiącej uszczegółowienie założeń i wytycznych Zamawiającego, zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ,Etap II – pełnienie Nadzoru Autorskiego na budowie realizowanej na podstawie Dokumentacji projektowej, wykonanej w ramach Etapu I,- z zachowaniem terminów określonych w Rozdziale IV SWZ.3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, o której mowa powyżej powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w tym zgodnie ustawą Pzp, w szczególności w zakresie dotyczącym zasad sporządzania opisu przedmiotu zamówienia, do których mają zastosowanie postanowienia art. 99 i następnych ustawy Pzp, w tym wymagań dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych.4. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, w oparciu o art. 131 ust. 2 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej w projektowanej inwestycji po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania. Wniosek w sprawie wizji lokalnej należy złożyć nie później niż do dnia 23.08.2022 r., na platformie, z jednoczesnym wskazaniem obiektu wnioskowanej wizji oraz liczby osób, które będą uczestniczyły w wizji lokalnej. Zamawiający jednocześnie informuję, że wizja lokalna nie jest obowiązkowa. W świetle powyższego oferta Wykonawcy, który nie będzie uczestniczył w takiej wizji nie będzie podlegała odrzuceniu, w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt. 18 ustawy. 5. Zgodnie z postanowieniem § 2 Projektu umowy Wykonawca jest obowiązany zawrzeć na własny koszt umowę lub kolejne umowy ubezpieczenia, ustanawiające ochronę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej od dnia zawarcia Umowy do dnia jej wykonania, obejmującą swoim zakresem wszelkie szkody jakie mogą zostać wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy. Suma ubezpieczenia OC nie może być niższa niż 1 000 000,00 złotych (jeden milion złotych) za jedno i wszystkie zdarzenia objęte umową OC.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie zdolności technicznej lubzawodowejZamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynku lub kompleksu budynków z pomieszczeniami laboratoryjnymi dla celów medycznych, naukowych lub dydaktycznych, wyposażonego/ych co najmniej w systemy SSP, BMS, KD, CCTV, o łącznej projektowanej powierzchni pomieszczeń, nie mniejszej niż 2000 m²,orazświadczył usługi nadzoru autorskiego dla projektowanej inwestycji, a w przypadku nadal wykonywanego nadzoru autorskiego, świadczy te usługi przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku nadal wykonywanego nadzoru autorskiego, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4a do SWZ.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych . W takim przypadku w załączeniu do oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć zobowiązanie podmiotu udostępniającego te zasoby, zgodnie z postanowieniami Rozdziału X ust. 7 SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach