Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej: 1) rewitalizacji Placu Baśniowego 2) budowy boiska wielofunkcyjnego na Placu Baśniowym 3) budowy placu zabaw dla dzieci „Wesoła Kraina” 4) dodatkowego oświetlenia terenów będących w zasobach ZGN

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-379 Warszawa, ul. Białobrzeska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226 581 903 , fax. 226 581 903
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
  ul. Białobrzeska 11
  02-379 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 581 903, fax. 226 581 903
  REGON: 14070016300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnochota.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej: 1) rewitalizacji Placu Baśniowego 2) budowy boiska wielofunkcyjnego na Placu Baśniowym 3) budowy placu zabaw dla dzieci „Wesoła Kraina” 4) dodatkowego oświetlenia terenów będących w zasobach ZGN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot i zakres zamówienia Przedmiot zamówienia składa się z 4 części: 1) Część I – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Rewitalizacji Placu Baśniowego; 2) Część II – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego na Placu Baśniowym; 3) Część III – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw dla dzieci „Wesoła Kraina”. Plac zabaw zostanie usytuowany na tyłach budynków przy ul. Pasteura 4/6, Wawelska 19, Pasteura 6A, Grójecka 47/51, 59/63, 53/57; 4) Część IV – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dodatkowego oświetlenia terenów będących w zasobach ZGN. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie: a) Doświetlenia placu zabaw i podwórka przy ul. Racławickiej 150 i 152 w Warszawie, b) Doświetlenia chodników przy ul. Racławickiej 152 i 154 w Warszawie, c) Doświetlenia placu przy ul. Racławickiej 154 i 156 w Warszawie, d) Doświetlenia podwórka przy ul. Bohdanowicza 2/4 w Warszawie, e) Doświetlenia chodnika przy ul. Sierpińskiego 2 w Warszawie. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w wytycznych do wykonania dokumentacji, stanowiących Załączniki Nr 7, 8, 9 i 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie w wysokości: część I - 600,00 zł (słownie złotych: sześćset złotych), część II – 500,00 zł (słownie złotych: pięćset złotych), część III – 150,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt złotych), część IV – 900,00 zł (słownie złotych: dziewięćset złotych), Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia i godz. składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił wymagań, dotyczących powyższego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Oświadczenie to ma wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania. 3. W sytuacji, gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach