Przetargi.pl
„Dostawa łóżek medycznych oraz szafek przyłóżkowych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie”

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 03-131 Warszawa, ul. Mehoffera
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 811 06 88 , fax. 22 811 06 88
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o.
  ul. Mehoffera 72/74
  03-131 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 811 06 88, fax. 22 811 06 88
  REGON: 14661326400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.scol.warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa łóżek medycznych oraz szafek przyłóżkowych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ilości 112 szt. łóżek szpitalnych sterowanych elektrycznie z materacem piankowym prewencyjnym przeciwodleżynowym oraz 112 szt. szafek przyłóżkowych Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 2018 roku. Wyroby medyczne muszą być dostarczone i zainstalowane, kompletne wraz osprzętem i wypisanym paszportem technicznym, wymaganymi testami, kalibracjami itp. – gotowe do użycia. Wymaga się określenia daty następnego przeglądu technicznego, testu lub kalibracji. Każdy element wyposażenia musi kompatybilny w pozostałymi urządzeniami będącymi przedmiotem postępowania jeśli ze sobą współpracują. Urządzenie muszą być fabrycznie nowe, nie mogą zawierać elementów używanych - rekondycjonowanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192110-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium: – 12 000,00 złotych. Szczegóły w tym zakresie zawiera SIWZ rozdz. X
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wypełniony Paszport Techniczny z datą instalacji i terminem następnego przeglądu praz Deklarację zgodności CE, wpis lub zgłoszenie Do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach