Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Wymiana nawierzchni drogi i chodników przy ul. Konarskiego i Sikorskiego w m. Góra”

Gmina Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 56200 Góra, ul. Mickiewicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 655 443 644 , fax. 065/543-26-58
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra
  ul. Mickiewicza 1
  56200 Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 655 443 644, fax. 065/543-26-58
  REGON: 41105066900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Wymiana nawierzchni drogi i chodników przy ul. Konarskiego i Sikorskiego w m. Góra”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Wymiana nawierzchni drogi i chodników przy ul. Konarskiego i Sikorskiego w m. Góra” w zakresie niezbędnym do dokonania przez Inwestora zgłoszenia robót, które nie wymagają pozwolenia na budowę. a)Planowany zakres zadania obejmuje wykonanie nakładki z masy bitumicznej o grubościach wynikających z dokonanych przez Wykonawcę pomiarów poprzecznych/podłużnych na drodze klasy L (w razie potrzeby po wykonaniu pomiarów poprzecznych należy przyjąć warstwę wyrównawczą lub frezowanie nawierzchni istniejącej )- nawierzchnia istniejąca jezdni z masy bitumicznej o szer. do 6.0 m, istniejące obustronne chodniki z płytek betonowych o rożnych wymiarach i grubości o szerokości do 1,50 m zostaną zamienione na chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, zjazdy na posesje o szerokości istniejących bram wjazdowych na posesję z kostki betonowej gr. 8 cm na wzmocnionej konstrukcji wraz z regulacją krawężnika drogowego i ustawieniem nowego obrzeża chodnikowego. W dokumentacji należy uwzględnić gospodarkę istniejącej wysokiej zieleni (drzew), w tym wycinkę drzew wraz z nasadzeniem nowych. Planuje się wymianę oznakowania drogowego. Należy uwzględnić regulację studzienek kanalizacyjnych. Długość w/w drogi wynosi: ul. Sikorskiego około 300,0 m oraz ul. Konarskiego około 90,0 m. b) Obszar inwestycji: Ulice objęte opracowaniem zlokalizowane są na działkach o numerach ewid. nr 934, 992, 1658/2 w m. Góra, zlokalizowanych w części w obszarze wpisanym do rejestru zabytków - w strefie „A” - ścisłej ochrony konserwatorskiej. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik do SIWZ. Wykonawca uzgodni dokumentację projektową z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu, zgodnie z wytycznymi z mpzp oraz uzyska niezbędne pozwolenia konserwatorskie na wykonywanie robót budowlanych. Należy również uzgodnić planowaną wycinkę drzew wraz z nowymi nasadzeniami. c) Wytyczne dla Wykonawcy - zakres opracowania dokumentacji projektowej: 1. Opracowanie niezbędnych map sytuacyjno-wysokościowych, 2. Opracowanie przedmiarów robót – dla oferenta – 2 egz. w wersji papierowej, 3. Opracowanie kosztorysów inwestorskich - 2 egz. w wersji papierowej, 4. Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych – 2 egz. w wersji papierowej, 5. Opracowanie wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) – 2 egz. w wersji papierowej, 6. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień tworzącą całość opracowania w zakresie do zgłoszenia robót - 6 egz. w wersji papierowej, 7. Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji zadania - należy uzgodnić z jednostką zarządzającą ruchem drogowym. 8. Przygotowanie dokumentacji w wersji elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF, umożliwiającej opublikowanie zamówienia publicznego w Internecie – 2 szt. CD, z zastrzeżeniem, że przedmiary winny być zapisane w odrębnym pliku. Przedmiary należy opracować również w programie do kosztorysowania. d) Obowiązki Wykonawcy: a) sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, b) bieżąca konsultacja z Zamawiającym realizacji przedmiotu umowy, w tym konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie opracowania dokumentacji, dotyczące istotnych, mających wpływ na koszty elementów, tj. rozwiązań funkcjonalnych, materiałowych. Koncepcję projektu należy przedstawić Zamawiającemu celem jej zatwierdzenia przed ostatecznym opracowaniem całości dokumentacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i sugestii dotyczących rozwiązań projektowych, które Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym stopniu i z należytą starannością uwzględnić, c) Wykonawca uzyska wszystkie, jeżeli są niezbędne dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, wymagane prawem i przepisami decyzje administracyjne, warunki techniczne, opinie i uzgodnienia dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym uzgodnienia konserwatorskie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu, itd. d) W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do: - jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich (odrębnie dla każdego z zadań wg wskazań Zamawiającego) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Termin wykonania 14 dni od daty przesłania stosownego pisma Zamawiającego za pomocą faxu lub poczty elektronicznej, - wyjaśniania i/lub wprowadzania zmian na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminach i na zasadach opisanych w projekcie umowy, -uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej, wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót bądź udzielania wyjaśnień dot. dokumentacji w trakcie ogłoszenia przetargu na wykonanie robót. - udzielania w terminie wskazanym przez Zamawiającego wyjaśnień /odpowiedzi za pośrednictwem Zamawiającego potencjalnym oferentom, uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przedmiotowa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią opis przedmiotu zamówienia lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z winy Wykonawcy, Termin wykonania 3 dni od daty przesłania treści zapytań Wykonawców i/lub informacji wskazujących na konieczność wprowadzenia zmian za pomocą faxu lub poczty elektronicznej. - wprowadzić zmiany w dokumentacji na etapie wykonawstwa, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe materiały należy przekazać Zamawiającemu również na nośniku elektronicznym, z zastrzeżeniem, że przedmiary winny być również udostępnione w odrębnym od kosztorysu pliku PDF. Dokumentacja projektowa lub część stanowiąca umowny przedmiot odbioru powinny być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz w pisemne oświadczenie Wykonawcy, że są wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i że zostają wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach