Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i rozbudową zbiornika wodnego wraz z terenami przyległymi w ramach zadania pn. Rewitalizacja obiektu Zalew w Zaklikowie

Gmina Zaklików ogłasza przetarg

 • Adres: 37-470 Zaklików, ul. Zachodnia
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158 738 476 , fax. 158 738 324
 • Data zamieszczenia:
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zaklików
  ul. Zachodnia 15
  37-470 Zaklików, woj. podkarpackie
  tel. 158 738 476, fax. 158 738 324
  REGON: 83040913000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaklikow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i rozbudową zbiornika wodnego wraz z terenami przyległymi w ramach zadania pn. Rewitalizacja obiektu Zalew w Zaklikowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji związanej z przebudową i rozbudową zbiornika Zalew w Zaklikowie wraz z zagospodarowaniem terenów wokół zbiornika w ramach zadania pn. Rewitalizacja obiektu Zalew w Zaklikowie. 1.1 Celem opracowanej dokumentacji jest: a) odmulenie istniejącego zbiornika Zalew b) zapewnienie odpowiedniego przepływu (wymiany) wody na całej powierzchni zbiornika, c) umocnienie grobli zbiornika, określenie możliwości poszerzenia zbiornika (przebudowy grobli) od strony północnej, d) wykonanie dodatkowego zbiornika retencyjnego pełniącego także funkcję odstojnika dla wody dopływającej do zbiornika Zalew z rzeki Sanna od strony północno – zachodniej zbiornika, e) uzyskanie zgody na lokalizację nowego (dodatkowego) punktu zasilania wodą z rzeki Sanna, f) wyodrębnienie terenu pod bazę turystyczno – usługową od strony północnej zbiornika, g) oczyszczenie i regulacja starorzecza ze zmianą sposobu użytkowania części działki (działka nr ew. 1324), h) zapewnienie niezbędnej komunikacji do zbiornika i wydzielonych terenów turystyczo – usługowych, i) zagospodarowanie terenu wokół zbiornika, tj. powiększenie plaży zlokalizowanej od strony zachodniej zbiornika, wykonanie plaży od strony północno – wschodniej zbiornika, lokalizacja terenów wypoczynkowych (wiaty, altany, grille) i rekreacyjnych (siłownie plenerowe, zjeżdżalnie, urządzenia linowe), wykonanie ciągów pieszych i pieszo rowerowych, zagospodarowanie zieleni. 1.2 Zadanie składało się będzie z dwóch etapów: a) Etap I opracowanie koncepcji zagospodarowania i wstępnych rozwiązań projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i opinii potwierdzających możliwość realizacji zaprojektowanych rozwiązań oraz przeprowadzeniem konsultacji społecznych. W ramach I etapu zadania Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: - opracowania mapy do celów projektowych; - opracowanie wstępnego projektu rozwiązań hydrologicznych i geotechnicznych, zawierającego: badania geotechniczne z pomiarem miąższości namułów, obliczenia hydrologiczne, mapę pokrycia terenu wraz z przekrojami na zbiornikach, mapę batymetryczną, analizę przyczyn i poziomu zamulenia zbiornika, analizę możliwości zagospodarowania terenu działki 1324 (starorzecze rzeki Sanna) oraz wielkości i lokalizacji zbiornika retencyjnego. Opracowanie należy wykonać w formie wariantowej (minimum 2 różne warianty) wraz z przedstawieniem harmonogramu robót i szacunkowych wartości poszczególnych wariantów; - uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji potwierdzających możliwość realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z wariantem przyjętym przez Zamawiającego; - opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu. Koncepcja powinna zawierać m.in.: koncepcję programową i przestrzenną zagospodarowania terenu, zawierającą elementy wymagane przez Zamawiającego wskazane w ust. 1 pkt 1.1, w skali zapewniającej czytelność opracowania w formie wariantowej (minimum 2 warianty). Koncepcja musi być zgodna z przyjętym rozwiązaniem hydrologicznym; - przedstawienie propozycji rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych elementów wyposażenia i zagospodarowania terenu; - wykonanie poglądowych wizualizacji kluczowych rozwiązań projektowych; - udział w konsultacjach społecznych z mieszkańcami i prezentacja zaproponowanych wariantów, udzielenie wyjaśnień i odnotowywanie ewentualnych uwag. b) Etap II opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia. W ramach II etapu Wykonawca zobowiązany jest do: - opracowania inwentaryzacji szczegółowej terenu; - opracowania projektów budowlanych i wykonawczych; - opracowanie szczegółowych specyfikacji wykonania i odbioru robót; - opracowanie harmonogramu robót, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego; Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji II etapu przedmiotu zamówienia z podziałem na 2 zadania, tj. odrębnie na zakres prac wymagający uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i zakres prac niewymagający uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (w tym przypadku niezbędnym jest dokonanie przez Wykonawcę zgłoszenia robót budowlanych) i opracowanie dokumentów wymaganych dla danego trybu postępowania administracyjnego, w przypadku, gdy nie będzie to sprzeczne z wytycznymi programu, w ramach którego Zamawiający będzie składał wniosek o przyznanie dofinansowania na realizacje inwestycji. 2. Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z opisem ogólnym zawartym w SIWZ, wytycznymi szczegółowymi przekazanymi przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy, zawierającymi m.in. minimalny zakres wymagań stawianych projektom, umożliwiający złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego ze środków zewnętrznych (w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Marszałka Województwa Podkarpackiego) oraz uzgodnieniami pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonanymi w trakcie realizacji opracowania, w tym wprowadzonymi w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych. 3. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1935), a także Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129). 4. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji (projekcie, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót) powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczególności w art. 29, art. 30, art. 30a i art. 30b ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie może użyć nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła zastosowanych produktów lub usługi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1 Pieniądzu; 3.2 Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3 Gwarancjach bankowych; 3.4 Gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5 Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 310). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przed upływem terminu składania ofert przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zaklikowie konto BSZK w Kraśniku o/Zaklików 07 8717 1093 2012 1200 0101 0006. Wymaga się, aby w tytule przelewu wpisane zostało jednoznacznie, że wadium dotyczy przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z rewitalizacją obiektu Zalew w Zaklikowie. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w formie niepieniężnej (zgodnie z art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do składanej oferty. 6. Wadium wniesione w formie niepieniężnej musi zawierać klauzulę zobowiązującą do zapłaty nieodwołalnie i bezwarunkowo na rzecz Zamawiającego kwoty wadium w przypadkach określonych w ust. 12 i 13 niniejszego rozdziału. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą, łącznie z oświadczeniami, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 (załączniki nr 1 i nr 6 do SIWZ) złożył następujące dokumenty: 1.1 Formularz oferty – załącznik nr 3 do SIWZ 1.2 Formularz cenowy – załącznik nr 3a do SIWZ 1.3 Dokument pełnomocnictwa (w przypadku konieczności) 1.4 Deklaracja podmiotu udostępniającego swoje zasoby ze wskazaniem, w jakiej części udostępni swoje zasoby – załącznik nr 7 do SIWZ (w przypadku konieczności) 1.5 Dowód potwierdzający wniesienie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach