Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych: Budowa infrastruktury teleinformatycznej w kompleksie wojskowym w m. Grójec

Centrum Zasobów Informatycznych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, Żwirki i Wigury
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 847 818, , fax. 261 847 145
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Zasobów Informatycznych
  Żwirki i Wigury 9/13
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 847 818, , fax. 261 847 145
  REGON: 14033854900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://czi.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych: Budowa infrastruktury teleinformatycznej w kompleksie wojskowym w m. Grójec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych), obejmujących budowę infrastruktury teleinformatycznej w kompleksie wojskowym w m. Grójec zgodnie z programem inwestycji „Grójec. Budowa infrastruktury teleinformatycznej” oraz opisem przedmiotu zamówienia - zał. nr 6 i zał. nr 5 - Istotnymi dla Stron postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego Projekt umowy (Warunki umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże, że posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej „trzeciego stopnia”, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”. Szczegółowe wymagania w zakresie informacji niejawnych zawarte są w instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, stanowiącej załącznik nr 1 do Istotnych dla Stron postanowień (warunków umowy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach