Przetargi.pl
„Budowa sieci wodociągowej w m. Młodocin Mniejszy Kąty’’

Gmina Kowala ogłasza przetarg

 • Adres: 26-624 Kowala, Kowala
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 101 760 , fax. 486 101 760
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kowala
  Kowala
  26-624 Kowala, woj. mazowieckie
  tel. 486 101 760, fax. 486 101 760
  REGON: 67022381800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowala.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa sieci wodociągowej w m. Młodocin Mniejszy Kąty’’
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej o łącznej długości na działce nr. 796 w miejscowości Młodocin Mniejszy Kąty. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. Do ceny ofertowej Wykonawca wlicza koszt wykonania badania ciśnienia i wydajności hydrantów. Do odbioru końcowego jest zobowiązany dołączyć protokół z ww. badań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232150-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium winno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy Pzp przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej z form wymienionych w art. 45 ust 6 ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Oddział w Radomiu Nr 46 9147 0009 0020 4785 2000 0003 z adnotacją: „Wadium - nr sprawy ZPK.271.14.2019 Budowa sieci wodociągowej w m. Młodocin Mniejszy Kąty’’ Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w poręczeniach lub gwarancjach należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą Pzp przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 7. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 ustawy Pzp. 8. Oferta Wykonawcy, który nie dokona zabezpieczenia oferty akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Inne załączniki do oferty. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy podmiot występuje wspólnie z innymi podmiotami, w ramach konsorcjum: a) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp; Zamawiający będzie się kontaktować z Pełnomocnikiem w sprawach dotyczących wszelkiej korespondencji oraz rozliczeń, b) każdy z Wykonawców działających w konsorcjum musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - podpisane przez uprawnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, wskazanych we właściwym dokumencie rejestrowym, umowie spółki cywilnej, statucie, itp. lub przez Pełnomocnika danego Wykonawcy, c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy mogą złożyć w formie: • oświadczenia podpisanego przez Lidera, • oświadczeń podpisanych przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, • wspólnego oświadczenia podpisanego przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. d) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków, Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą złożyć wspólnie (spełnianie warunków stawianych Wykonawcom Zamawiający w postępowaniu ocenia w stosunku do konsorcjum jako całości). 2. Zawartość oferty. Wypełniony druk oferty. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą (dotyczy Wykonawców, którzy udzielili pełnomocnictw innym osobom). Oświadczenia wymienione w pkt 8.1.1 niniejszej specyfikacji. Kosztorys ofertowy. Osoby fizyczne prowadzący działalność gospodarczą wraz z ofertą składają Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 5. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: - pkt 8.3.1.-8.3.4. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w języku polskim. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w języku polskim.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach