Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinku w ok. km 96+355 ÷ 99+647 w zakresie budowy chodnika od ośrodka pomocy społecznej w m. Jasieniec do m. Trzciel

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2018-11-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 609282000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.zgora.pl, www.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinku w ok. km 96+355 ÷ 99+647 w zakresie budowy chodnika od ośrodka pomocy społecznej w m. Jasieniec do m. Trzciel
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot Umowy - opracowanie Dokumentacji Projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinku w ok. km 96+355 ÷ 99+647 w zakresie budowy chodnika od ośrodka pomocy społecznej w m. Jasieniec do m. Trzciel w tym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2. Lokalizacja - województwo lubuskie, powiat międzyrzecki, gmina Trzciel. 3. Parametry:  długość odcinka ok. 3,30 km,  szerokość chodnika: 2,50 m – ciąg pieszy odsunięty od jezdni, oddzielony pasem zieleni – zgodnie z § 43 ust. 1 jak dla ulicy klasy G. 4.Dokumentacja techniczna powinna zawierać: 1) Mapę do celów projektowych jako materiał wyjściowy do projektowania wraz z naniesionymi granicami działek, drzewami, istniejącymi zjazdami, ogrodzeniami oraz istniejącą infrastrukturą techniczną w obrębie opracowania. 2) Opinię geotechniczną. 3) Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi. 4) Wykonanie projektu wycinki i nasadzeń zieleni - jeżeli zajdzie taka konieczność: wycinka krzewów i drzew wraz z szacunkiem brakarskim określającym pomiar i klasyfikację drzew pod kątem wartości surowca:  na terenach leśnych z podziałem na teren Lasów Państwowych/osób fizycznych oraz wiek 20 lat i powyżej, dla ww. terenów wskazać powierzchnię poszczególnych działek przeznaczoną do karczowania;  pojedynczo rosnących z podziałem na grunty: osób fizycznych, Gminy, Skarbu Państwa;  drzew i krzewów, których wycinka wynika z wykonania infrastruktury poza projektowanym pasem drogowym, na terenach objętych ograniczeniami trwałymi/czasowymi. Uwaga: Projekt nasadzeń przygotować tylko wtedy gdy będzie wynikał z uzyskanych uzgodnień, opinii. 5) Dokumentację rozbieranych oraz odtwarzanych ogrodzeń, związanych z rozbudową drogi wojewódzkiej wraz z uzgodnieniem typu ogrodzenia oraz dokumentacją fotograficzną - jeżeli zajdzie taka konieczność (dokumentacja ta wchodzi w skład projektu wykonawczego branży drogowej). 6) Projekty Wykonawcze (PW) wszystkich branż. 7) Projekty Budowlane (PB) wszystkich branż. 8) Projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez organ właściwy do zarządzania ruchem drogowym - oryginał pism zatwierdzających projekty organizacji ruchu oraz opieczętowane projekty organizacji ruchu (stałą organizację ruchu należy uzgodnić przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID) - jeżeli zajdzie taka konieczność. 9) Projekt Wykonawczy budowy kanału technologicznego - jeżeli zajdzie taka konieczność. 10) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w zakresie wszystkich branż. 11) Kosztorys inwestorski i ofertowy wraz z przedmiarami w zakresie wszystkich branż. 12) Dokumentację geodezyjno – kartograficzną stanowiącą załącznik do wniosku o ZRID (dla odcinka objętego rozbudową): a) wypis z rejestru gruntów (wymagany przez organ) – nie starszy niż 3 miesiące na dzień składania wniosku (oryginał dla LUW, kopia dla ZDW); b) mapę zawierającą projekt podziału nieruchomości, sporządzoną zgodnie z odrębnymi przepisami; c) odpis z księgi wieczystej lub protokół z badania księgi wieczystej. 13) Operaty wodnoprawne dla wszystkich urządzeń wymagających tego rodzaju operatów jak i na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (dla każdego opracowania należy sporządzić opis w języku nietechnicznym ) - jeżeli zajdzie taka konieczność. 14) Pozwolenia wodnoprawne / zgody wodnoprawne na budowę wszystkich urządzeń wymagających tego rodzaju pozwolenia, jak i na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – oryginał + 4 kopie ostatecznej decyzji, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, dołączonej do każdego opracowania - jeżeli zajdzie taka konieczność. 15) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - jeżeli zajdzie taka konieczność. 16) Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej obejmujące wszystkie obiekty. 17) Brak sprzeciwu do wniesionego zgłoszenia robót budowlanych / pozwolenie na budowę dla odcinków objętych przebudową - jeżeli zajdzie taka konieczność. Uwaga:  W przypadku, gdy przebudowa obiektów poza pasem wymagała będzie odrębnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania obiektów lub robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania tych decyzji, wynagrodzenie z tego tytułu winno być skalkulowane w ofercie.  Oferowana cena podziału działki nie powinna wykluczać procedury rozgraniczenia.  Dokumentację geodezyjną wymaganą jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o ZRID należy opracować w 4 egz.  Kserokopie wszystkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.  Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych przeznaczonych do prezentacji na spotkaniach, zaopiniowania, uzgadniania, weryfikacji, akceptacji itp. należy uwzględnić w kosztach opracowań projektowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 zł) 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GÓRA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu ZDW-ZG-WZA-3310-131/2018 na „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinku w ok. km 96+355 ÷ 99+647 w zakresie budowy chodnika od ośrodka pomocy społecznej w m. Jasieniec do m. Trzciel”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 12.3 Instrukcji przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.Zasady przechowywania, zwrotu oraz żądania ponownego wniesienia wadium określa ustawa Pzp. 13 . Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli : a) wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zamawiający żąda: 1.1. Aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w pkt 5 Instrukcji w SIWZ - załącznik nr 1 do formularza oferty. Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1. 1.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1. 1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 1.5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (wzór - załącznik nr 2 do formularza oferty). 1.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1.7 Oferta winna również zawierać: 1) wypełniony formularz ofertowy, 2) zobowiązanie do udostępnienia zasobów - zał. nr 2 do formularza oferty (jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu) 3) dowód wniesienia wadium, 4) wypełniony formularz cenowy, 5) pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku podpisania oferty oraz poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach