Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację i remont świetlicy wiejskiej w m. Krężoły

Gmina Sulechów ogłasza przetarg

 • Adres: 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 851 120, , fax. 683 854 686
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sulechów
  Plac Ratuszowy 6
  66-100 Sulechów, woj. lubuskie
  tel. 683 851 120, , fax. 683 854 686
  REGON: 52676500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sulechow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację i remont świetlicy wiejskiej w m. Krężoły
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę, w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w m. Krężoły”: 1) dokumentacji projektowej, w tym: a) projektów budowlanych, w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych wraz z projektem zagospodarowania terenu obejmującym m.in. dojścia i drogi wewnętrzne wraz z miejscami parkingowymi, oświetlenie zewnętrzne, zieleń itp. – w 5 egzemplarzach, b) projektów wykonawczych – w 5 egzemplarzach, przy czym projekty budowlany i wykonawczy muszą obejmować projekty branżowe, w tym:  branżę budowlano–architektoniczną, wraz z kolorystyką,  branżę konstrukcyjną,  branżę sanitarną, w tym m. in.: • instalacje wody i kanalizacji, • instalację gazową, • instalację centralnego ogrzewania,  branżę elektryczną, w tym m. in. instalację: • oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, • gniazd wtykowych, • siłową, • ochrony przepięciowej i od porażeń, • odgromową, • alarmową - sygnalizacja włamania i napadu, • przeciwpożarową, • oświetlenia terenu,  branżę teletechniczną (instalacja telefoniczna, komputerowa, antenowa telewizyjna, systemu monitorowania i zarządzania energią), c) szczegółowych przedmiarów robót z wyliczeniem ilości jednostek i wskazaniem, którego elementu przedmiar dotyczy z podziałem na branże - 1 komplet, d) uproszczonych przedmiarów robót (ilości jednostek dla danego rodzaju robót podane zbiorczo), z podziałem na branże - 1 komplet, e) informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – w 1 egzemplarzu, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z podziałem na branże – 1 komplet, 3) opracowań kosztowych, w skład których wchodzą: a) kosztorysy inwestorskie uproszczone - 2 komplety, b) kosztorysy inwestorskie szczegółowe z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu – 1 komplet, c) kosztorysy ofertowe uproszczone (bez cen) – 1 komplet, d) zbiorcze zestawienie kosztów sporządzone na podstawie kosztorysów inwestorskich – 1 komplet, 4) mapy do celów projektowych w skali 1:500 w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej, 5) inwentaryzacji budynku – w 3 egzemplarzach, 6) wizualizacji obiektów według stanu przed i po zrealizowaniu zadania (minimum po dwa kolorowe rysunki w 3D, na formacie co najmniej A2 z co najmniej dwóch perspektyw); wizualizacją obiektów według stanu przed zrealizowaniem zadania mogą być także kolorowe fotografie w formacie co najmniej A2 z co najmniej dwóch perspektyw, 7) analizy dotyczącej spełniania przez obiekt warunków technicznych wskazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.), 8) audytu energetycznego budynku – w 2 egzemplarzach, który powinien zawierać co najmniej następujące elementy: a) inwentaryzację systemu, ocenę właściwości energetycznych oraz określenie jaka jest charakterystyka energetyczna obiektu, b) stwierdzenie, jakimi sposobami można przeprowadzić poprawę stanu istniejącego, c) ocenę opłacalności każdej z metod, d) wskazanie, które z nich są optymalne dla audytowanego obiektu, e) wskazanie źródeł finansowania przedsięwzięcia, f) wskazanie szacowanej wielkości redukcji emisji CO2 w oparciu o zużycie energii koń-cowej, g) wskazanie szacowanej ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej. 9) charakterystyki energetycznej modernizowanego budynku, 10) świadectwa charakterystyki energetycznej budynku przed termomodernizacją, 11) projektu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku uwzględniającego zakres przewidzianych do realizacji usprawnień, 12) instrukcji zabezpieczenia p.poż i ewakuacji – instrukcja musi być uzgodniona przez rzeczo-znawcę ds. p-poż.; poza częścią opisową i rysunkową, musi zawierać wykaz niezbędnego wyposażenia p-poż. i oznakowania oraz opis z podaniem ilości oraz miejsca ich montażu - w 2 egzemplarzach, 13) projektu wyposażenia obiektu - poza częścią rysunkową wskazującą lokalizację poszcze-gólnych elementów wyposażenia oraz częścią opisową, ww. projekt musi zawierać zesta-wienie wyposażenia z określeniem ilości, cech szczególnych i parametrów tj. wymiarów elementów oraz parametrów umożliwiających jednoznaczne dokonanie zamówienia wy-posażenia - rodzaje materiałów, oklein, kolory tapicerek, dane techniczne, jednak bez po-dania nazw własnych i producentów, a także rysunki techniczne nietypowych elementów wyposażenia – w 2 egzemplarzach. 2. Ilości egzemplarzy wyszczególnione w pkt 1 są ilościami, które Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu, i nie obejmują egzemplarzy niezbędnych do uzyskania warunków, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, decyzji, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi itp. 3. Świetlica wiejska zlokalizowana jest w miejscowości Krężoły przy ul. Dożynkowej nr 9 i 11, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 275 i 276 w obrębie Krężoły (0013) w gminie Sulechów. Budynek sali wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Ponadto nieruchomości, na których planowana jest realizacja zadania, są położone na terenie objętym ochroną krajoznawczą zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr rej. KOK-I-29/55-58-2164/75 z 31 stycznia 1975 r. 4. Teren wyżej wskazanych nieruchomości jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr 0007.439.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Krężoły i części terenów w obrębie geodezyjnym 1 miasta Sulechów. 5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić m. in. wykonanie: 1) zmiany sposobu użytkowania części mieszkalnej na usługową oraz adaptację części pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej, 2) przebudowy i remontu węzła kuchennego, 3) przebudowy i remontu sanitariatów, 4) remontu konstrukcji więźby dachu wraz z wymianą pokrycia, 5) docieplenia połaci dachu, 6) ocieplenia ścian zewnętrznych z wykonaniem elewacji, 7) osuszenia ścian piwnic, 8) remontu kominów i głowic kominowych, 9) remontu konstrukcji ganku, 4) wymiany zewnętrznej i wewnętrznej stolarki drzwiowej, 5) wymiany stolarki okiennej lub rewitalizację istniejącej stolarki okiennej, 6) remontu lub wymiany schodów wewnętrznych i zewnętrznych, 7) remontu lub wymiany posadzek, z uwzględnieniem ich docieplenia jeśli zajdzie taka potrze-ba, 8) izolacji ścian piwnic, 9) remontu lub wymiany uszkodzonych tynków wewnętrznych, 10) demontażu i ponownego zamontowania lub wymiany elementów zamontowanych w obrębie elewacji budynku, w tym m. in.: parapetów, nawiewników okiennych, opierze-nia, rynien, rur spustowych, podejść pod czyszczaki, puszek instalacyjnych, lamp oświetle-niowych, kratek wentylacyjnych, ekranów, itp., 11) instalacji telefonicznej, komputerowej, antenowej telewizyjnej, alarmowej, 12) instalacji systemu monitorowania i zarządzania energią (w tym inteligentnego systemu opartego na technologii TIK), przy czym system monitorowania i zarządzania energią musi obejmować co najmniej montaż termostatów na grzejnikach, instalacje liczników energii cieplnej i elektrycznej z archiwizacją danych oraz możliwością rozdziału kosztów, 13) wymiany instalacji, w tym m. in: a) odgromowej, b) elektrycznej, c) centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, d) gazowej, e) wodno-kanalizacyjnej, 16) modernizacji instalacji wentylacyjnej, z ewentualnym uwzględnieniem rekuperacji oraz klimatyzacji sali, 17) kotłowni, 18) zastosowanie odnawialnych źródeł energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz produkcji energii elektrycznej jeżeli rozwiązanie takie będzie racjonalne, np. poprzez mon-taż instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych, pomp ciepła itp, przy czym istotne jest aby zastosowane rozwiązania powodowały jak najwyższe procentowe wykorzystanie ener-gii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do całej wykorzystywanej energii w obiekcie, 19) zagospodarowanie terenu, 20) dostosowanie obiektu do użytkowania przez osoby niepełnosprawne poprzez np. budowę podjazdu dla niepełnosprawnych, albo zastosowanie innego rozwiązania likwidującego ba-riery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, oraz inne elementy, których wykonanie okaże się konieczne po opracowaniu przez Wykonawcę koncepcji rozwiązań projektowych, o której mowa w pkt 7 ppkt 1 poniżej. 6. Wykonawca winien również uwzględnić: 1) dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów prawa i warunków technicznych - Wykonawca musi, po uzgodnieniu z Zamawiającym, uwzględnić w przedmiocie za-mówienia wyniki analizy, o której mowa w pkt 1 ppkt 7, 2) konieczność zmiany funkcji istniejących pomieszczeń i dostosowanie ich do bieżących potrzeb, a w konsekwencji konieczność zmiany m. in. układu ścian wewnętrznych i komunikacyjnego, 3) możliwość korzystania z pomieszczeń w budynku przez osoby starsze, a także dzieci w ramach świetlicy środowiskowej, 4) inne elementy wpływające na poprawę efektywności energetycznej obiektu. 7. W zakresie realizacji zamówienia należy: 1) opracować w uzgodnieniu z Zamawiającym i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu koncepcję rozwiązań projektowych, uwzględniającą wymagania Zamawiającego, przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej, 2) opracować dokumentację projektową niezbędną do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania zgłoszenia robót, wobec którego nie zostanie wniesiony sprzeciw, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 3) uzyskać wszelkie niezbędne warunki, wytyczne, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia, decyzje w tym np. w tym decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pozwolenia itp. oraz inne dokumenty, wymagane obowiązującymi przepisami, umożliwiające uzyskanie dokumentu lub decyzji zezwalających na prowadzenie robót budowlanych - wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca, 4) zależnie od wymogów prawnych uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzeniem dokumentacji lub dokonać zgłoszenia właściwemu organowi, do którego nie zostanie wniesiony sprzeciw - wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca, 5) jeżeli zajdzie taka potrzeba sporządzić i uzyskać zgodę na odstępstwa od warunków technicznych - wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca, 6) opracować audyt energetyczny budynku, charakterystykę energetyczną modernizowanego budynku, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, projekt świadectwa charakterystyki energetycznej budynku uwzględniający zakres przewidzianych do realizacji usprawnień, 7) przekazać sporządzony audyt energetyczny do Zespołu Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze celem weryfikacji przez doradcę energetycznego oraz uwzględnić ewentualne uwagi i zalecenia w dokumentacji projektowo-kosztorysowej przed jej przekazaniem do Zamawiającego, 8) jeżeli zajdzie taka potrzeba sporządzić ekspertyzę techniczną, o której mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.) - wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca, 9) przekazywać Zamawiającemu niezwłocznie kopie korespondencji prowadzonej w związku z przedmiotem zamówienia, w szczególności kopie wniosków o wydanie warunków, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, decyzji wraz z załącznikami do tych wniosków, oraz kopie uzgodnień wydanych na podstawie ww. wniosków, 10) po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę względnie po dokonaniu zgłoszenia robót, wobec którego nie zostanie wniesiony sprzeciw, protokolarnie przekazać Zamawiającemu kompletny przedmiot zamówienia w ilościach egzemplarzy jak w pkt. 1 powyżej, w tym: a) dokumentację projektową w formie papierowej, b) dokumentację projektową w formie elektronicznej, dokładnie odpowiadającej za-wartości formy papierowej - dokumentacja po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, bądź dokonaniu zgłoszenia, do którego nie zostanie wniesiony sprzeciw musi zostać zeskanowana i zapisana w formacie otwartym, np. pdf lub jpg, z tym zastrzeżeniem, że dokumenty, w których występują dane osobowe (np. zaświadczenia o przynależności do właściwych izb zawodowych, decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego, wypisy z rejestru gruntów itp), muszą być zeskanowane w osobnym pliku bądź przed zeskanowaniem zanonimizowane, c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w formie papierowej i elektronicznej w rozszerzeniu .doc, d) opracowania kosztowe w formie papierowej i elektronicznej dokładnie odpowiadającej zawartości formy papierowej, w tym: kosztorysy inwestorskie uproszczone, kosztorysy inwestorskie szczegółowe z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu, kosztorysy ofertowe uproszczone (bez cen), zbiorcze zestawienie kosztów sporządzone na podstawie kosztorysów inwestorskich, przy czym opracowania kosztowe muszą zostać przekazane również w formacie umożliwiającym ich edycję w programie ZUZIA lub NORMA w rozszerzeniu .ath lub .zuz (wersja 9), e) mapę do celów projektowych w formie papierowej i elektronicznej, f) zweryfikowany audyt energetyczny obiektu w formie papierowej i elektronicznej, g) charakterystykę energetyczną, świadectwo charakterystyki energetycznej i projekt świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, h) inwentaryzację obiektu, i) analizę, o której mowa w pkt 1 ppkt 7, j) wizualizację obiektu, k) instrukcję zabezpieczenia p.poż i ewakuacji, l) projekt wyposażenia obiektu, m) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót, wobec którego nie został wniesiony sprzeciw, wraz z kompletem dokumentów, stanowiących załączniki do takiego wniosku, n) pozwolenie na budowę lub potwierdzenie właściwego organu o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót, przy czym konieczne jest aby pliki wersji elektronicznej odpowiadały wersji drukowanej – rysunki oraz strony z podpisami zawierały podpisy projektantów i kosztorysantów oraz inne elementy naniesione na wersję drukowaną. 8. Wszelkie prace projektowe muszą zostać poprzedzone wizją w terenie. 9. Dokumentację projektową oraz opracowania kosztowe należy opracować z podziałem na branże oraz dodatkowo na części obejmujące realizację robót: 1) dotyczących termomodernizacji obiektów istniejących (koszty kwalifikowalne), 2) niezwiązanych z termomodernizacją obiektów istniejących (koszty niekwalifikowalne), 3) realizację robót związanych z zagospodarowaniem terenu. Ponadto przed przystąpieniem do wykonania opracowań kosztowych ich podział na części oraz formę wydruku należy uzgodnić z Zamawiającym. Kosztorysy inwestorskie należy opracować w sposób racjonalny, tj. planowane wydatki nie mogą być zawyżone w stosunku do stawek i cen rynkowych. 10. Dokumentacja projektowa musi zawierać w opisie wszystkie dane stanowiące podstawę do przyjętych rozwiązań projektowych. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i przedmiary robót winny posiadać jednolite oznaczenia i wzajemnie zgodne odnośniki. 11. Opracowaniem mogą zostać objęte również inne nieruchomości, poza nieruchomościami wskazanymi w pkt. 3 powyżej, np. w przypadku konieczności opracowania projektów przebudowy istniejącej infrastruktury, odprowadzenia wód opadowych, itp., za co wykonawca nie będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia. 12. Wykonawca musi opracować projekty przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej, jeśli taka konieczność będzie wynikała z uzgodnień branżowych z właścicielami i zarządcami sieci; za ww. opracowania Wykonawca nie będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia. 13. Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do opisania rozwiązań technologicznych oraz zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, sformułowania, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub sformułowań lub źródeł lub szczególnych procesów, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia. 14. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie podstawą do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jej kompletność, zawartość i szczegółowość powinna być wystarczająca dla tego celu. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny służyć do precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia oraz ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane. 15. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1606 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 376 z późn. zm.) oraz innymi, bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi ze względu na przedmiot dokumentacji projektowej, jak również zgodnie z adekwatnymi Polskimi Normami oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej. Na wypadek jakiejkolwiek zmiany przepisów prawnych wyżej wskazanych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, zamówienie musi uwzględniać wszelkie zaistniałe zmiany prawne. 16. Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być dostosowana do przepisów prawa budowlanego, w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energię grzewczą budynków, energooszczędności przegród zewnętrznych itp., które będą obowiązywały po roku 2021. 17. Kompletny przedmiot zamówienia musi zostać przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę spakowany w odpowiednie kartony z załączonym spisem dla każdego kartonu. Wszystkie tomy i teczki muszą być odpowiednio opisane, oznakowane i ponumerowane. 18. Ponieważ Zamawiający zamierza ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania wobec tego Wykonawca musi m. in.: 1) dokonać wyboru optymalnego wariantu realizacji zadania, 2) opracować dokumentację projektową zgodnie z: a) obowiązującym planem gospodarki niskoemisyjnej, b) przepisami prawa w zakresie efektywności energetycznej, 3) oszacować zasadność, racjonalność, adekwatność rozwiązań w stosunku do celu i zakresu zadania, 4) zaprojektować termomodernizację poszczególnych przegród tak, aby spełniały wymagania izolacyjności cieplnej określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.), 5) opracować dokumentację projektową tak, aby poprzez realizację inwestycji zwiększył się poziom redukcji CO2 oraz poprawiła się efektywność energetyczna obiektu w stosunku do stanu sprzed realizacji zadania, 6) uzyskać najkorzystniejszy stosunek nakładów finansowych przeznaczonych na realizację usprawnień (koszty kwalifikowalne), do realizacji wskaźnika programowego – zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych. 19. W celu uzyskania jak największej ilości punktów podczas oceny wniosku o dofinansowanie, rozwiązania projektowe muszą uwzględniać osiągnięcie optymalnego efektu w stosunku do kosztów przedsięwzięcia. Dla osiągnięcia wymaganych parametrów Wykonawca winien, po uzgodnieniu z Zamawiającym, uwzględnić w opracowywanej dokumentacji projektowej zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wspomagających instalację ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania itp. 20. Zamawiający informuje, że posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sulechów na lata 2014-2020 - opracowana dokumentacja projektowa powinna być zgodna z założeniami ww. planu. 21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych. 22. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7. 23. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 24. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia, przez Zamawiającego, na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówie-nia. 2. Inne dokumenty: 2.1. Formularz oferty na załączniku nr 1. 2.2. Dane Wykonawcy na załączniku nr 1a. 2.3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 1) zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiają oni pełno-mocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo re-prezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publiczne-go, pełnomocnictwo to musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców, 2) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiąza-ny jest złożyć do oferty oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy w Wyko-nawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o którym mowa w pkt III.3. 3. Dysponowanie zasobami innych podmiotów: 3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub eko-nomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zama-wiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do odda-nia mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zo-bowiązanie należy dołączyć do oferty). 3.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowej lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolno-ści są wymagane. 3.3. Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powo-łuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich pod-staw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, wa-runków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadcze-niu, o którym mowa w pkt III.3. 3.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, musi, na wezwanie Zama-wiającego, przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt III.4.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach