Przetargi.pl
Dostawę geosyntetyków na przebudowywane drogi leśne w roku 2019

Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin ogłasza przetarg

 • Adres: 66-200 Świebodzin, ul. Poznańska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 823 434 , fax. 683 823 435
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin
  ul. Poznańska 10
  66-200 Świebodzin, woj. lubuskie
  tel. 683 823 434, fax. 683 823 435
  REGON: 00000000000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja LP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę geosyntetyków na przebudowywane drogi leśne w roku 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wspólny Słownik Zamówień: 19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych Przedmiotem zamówienia jest dostawa geosyntetyków na przebudowywane drogi leśne w roku 2019 w tym : - geosiatka o sztywnych węzłach w szacowanej ilości : 28 000,00 m2 - mata przeciwerozyjna w szacowanej ilości : 7 900,00 m2 - geowłóknina w szacowanej ilości : 1 800,00 m2 Wymagania (minimalne) dla siatki o sztywnych węzłach : Do wzmocnienia podłoża należy stosować dwukierunkową siatkę o sztywnych węzłach wykonaną z polipropylenu spełniającą co najmniej następujące wymagania (dopuszcza się zastosowanie wyższych): CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA: STRUKTURA – DWUKIERUNKOWA WYTRZYMAŁOŚĆ WĘZŁA - SZTYWNY TYP SIATKI - OCZKA KWADRATOWE O WYMIARZACH 40x40 mm ± 5 mm TYP POLIMERU - 100% PP WYTRZYMAŁOŚĆ (wg ISO 10319 lub równoważne) MD - 30,0 kN/m; TD - 30,0 kN/m WYDŁUŻENIE WZGLĘDNE (wg ISO 10319 lub równoważne) MD : 11,0% TD : 10,0% (MD: wzdłuż pasma; TD: wszerz pasma) SZEROKOŚĆ ROLKI : 4,0 mb Wymagania (minimalne) dla maty przeciwerozyjnej: Do ochrony skarp i nasypów przed erozją należy zastosować matę do zabezpieczeń przeciwerozyjnych spełniającą co najmniej następujące wymagania (dopuszcza się zastosowanie wyższych): CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA: TYP POLIMERU - PP i HPDE WYTRZYMAŁOŚĆ (wg ISO 10319 lub równoważne) MD – 3,0 kN/m; TD - 3,0 kN/m (MD: wzdłuż pasma; TD: wszerz pasma) WYDŁUŻENIE WZGLĘDNE (wg ISO 10319 lub równoważne) MD 25,0% TD 25,0% (MD: wzdłuż pasma; TD: wszerz pasma) MASA POWIERZCHNIOWA : 310 g/m2 Wymagania (minimalne) dla geowłókniny: Do separacji słabszych warstw podłoża należy zastosować geowłókninę spełniającą co najmniej następujące wymagania (dopuszcza się zastosowanie wyższych): CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA: TYP POLIMERU - 100% PP WYTRZYMAŁOŚĆ (wg ISO 10319 lub równoważne) MD – 18,0 kN/m; TD - 18,0 kN/m (MD: wzdłuż pasma; TD: wszerz pasma) WYDŁUŻENIE WZGLĘDNE (wg ISO 10319 lub równoważne) MD 60,0% TD 60,0% (MD: wzdłuż pasma; TD: wszerz pasma) Szerokość rolki : 6,0 mb Dostarczone geosyntetyki muszą być zgodne z system zapewnienia jakości zawartym w certyfikacie CE. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych UWAGA!!! Przez oferty równoważne należy rozumieć oferty spełniające określone wyżej wymagania minimalne. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19200000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 500.00 złotych(słownie: siedem tysiące pięćset złotych 00/100) 13.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 20-05-2019 do godz. 10:00. 13.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO Bank Polski I oddział w Zielonej Górze nr: 56 1020 5402 0000 0702 0174 4515 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 13.4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną