Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty branży instalacyjnej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na wykonanie robót w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Gdańskiej 63 w Bydgoszczy.

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 481 600 , fax. 523 481 607
 • Data zamieszczenia: 2019-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
  ul. Śniadeckich 1
  85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 481 600, fax. 523 481 607
  REGON: 90458507000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.adm.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty branży instalacyjnej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na wykonanie robót w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Gdańskiej 63 w Bydgoszczy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej dokumentacją) na wyposażenie gminnego budynku mieszkalno - usługowego położonego w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 63 (budynek frontowy i oficyna) w instalacje ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem dwóch węzłów cieplnych osobno dla lokali użytkowych i lokali mieszkalnych z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na pomieszczenie węzła cieplnego, wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych b) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej dokumentacją) na wymianę istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej (poziomy i piony do wodomierzy) w budynku mieszkalno-usługowym położonym w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 63 (budynek frontowy i oficyna) wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. UWAGA: Budynek wpisany do Rejestru Zabytków pod nr A/1046. Realizacja zamówienia została podzielona na trzy etapy: 1) etap 1 – obejmuje: a) opracowanie inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej całego budynku na potrzeby dokumentacji projektowej, z zaznaczeniem istniejących przewodów kominowych, poziomów i pionów wodno-kanalizacyjnych i gazowych wraz z lokalizacją podejść pod wodomierze i gazomierze, rozdzielni elektrycznych i urządzeń, oraz inwentaryzacja istniejących źródeł ciepła (ogrzewanie i ciepła woda) z dokumentacją zdjęciową,, (wersja papierowa: 5 egz., na nośniku elektronicznym skan opracowania będący kompletną kopią opracowania papierowego: płyta CD-R/DVD: 1 egz.) b) opracowanie audytu energetycznego wraz z audytem ekologicznym na bazie audytu energetycznego (wersja papierowa: 5 egz., na nośniku elektronicznym skan opracowania będący kompletną kopią opracowania papierowego: płyta CD-R/DVD: 1 egz.) 2) etap 2 – obejmuje: a) opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wymiany istniejącej instalacji wod-kan, oraz instalacji c.o. i c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi (technologia, elektryka i AKPiA węzłów cieplnych) zgodnie z warunkami technicznymi KPEC sp. z o.o. (wersja papierowa: 4 egz. z których 2 egz. składane są do KPEC, na nośniku elektronicznym skan opracowania będący kompletną kopią opracowania papierowego: płyta CD-R/DVD: 1 egz.) b) uzgodnienie opracowanej dokumentacji technicznej wymiany istniejącej instalacji wod-kan, oraz instalacji c.o. i c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi (technologia, elektryka i AKPiA węzłów cieplnych) z Zamawiającym oraz uzyskanie uzgodnienia gestora sieci KPEC sp. z .o.o zgodnie z warunkami technicznymi. c) opracowanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej pieców kaflowych w celu wyznaczenia elementów do pozostawienia, wraz z jej uzgodnieniem z Konserwatorem Zabytków (wersja papierowa: 4 egz. z których 2 egz. składane są do MKZ, na nośniku elektronicznym skan opracowania będący kompletną kopią opracowania papierowego: płyta CD-R/DVD: 1 egz.). d) wymagane prawem opracowania i uzgodnienia niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskania stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w tym m.in. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (wersja papierowa: 5 egz., płyta CD-R/DVD:: 1 egz.), 3) etap 3 – obejmuje: a) opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego w zakresie określonym w pkt.4.1. SIWZ, z elementami projektu wykonawczego wielobranżowego zawierającego szczegółowe rozwiązania techniczne tj. rysunki szczegółowe, schematy, rozwinięcia, przekroje itp, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych warunków, opinii i uzgodnień, oraz uzyskaniem stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych (wersja papierowa: 5 egz. (z których 2 egz. pozostaną w archiwum UM WAB i PINB), na nośniku elektronicznym skan opracowania będący kompletną kopią opracowania papierowego: płyta CD-R/DVD: 1 egz. b) opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich w zakresie określonym w pkt.4.1. SIWZ z podziałem na poszczególne instalacje i branże: budowlana, sanitarna, elektryczna i AKPiA, z podziałem instalacji c.o., c.w.u., technologia węzła cieplnego, wymiana instalacji wod-kan, z podziałem osobno na zakres dla lokalu użytkowego i zakres na lokale mieszkalne: (wersja papierowa: 3 egz., + wersja elektroniczna do odczytu z rozszerzeniem PDF i do edycji w rozszerzeniu ath lub kst. c) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – dla wszystkich branż (wersja papierowa: 3 egz. + wersja elektroniczna do odczytu z rozszerzeniem PDF). d) uzyskanie przez Wykonawcę stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. e) opracowanie wersji elektronicznej przedmiotu zamówienia obejmującej skany wszystkich oryginalnych dokumentów uzyskanych i opracowanych w trakcie realizacji zamówienia (skany opracowanych dokumentów powinny posiadać oryginalne podpisy osób wykonujących): płyta CD-R/DVD: 1 egz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy postępowania
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do Grupy Kapitałowej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt.23) ustawy : 1) wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.3 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru Zamawiającego (podstawa prawna: art. 24 ust.11 uPzp). UWAGA: wzór oświadczenia, o którym mowa w ust.1) zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej BIP ADM w dokumentacji tego postępowania wraz z informacją z otwarcia ofert. Oświadczenie składa każdy z wykonawców. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Pozostałe dokumenty składane przez wykonawcę wraz z ofertą: 1) wykaz „Doświadczenie zawodowe projektanta”, zgodny ze wzorem załącznika nr 3 do SIWZ. 2) w przypadku jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów – wówczas składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie (oświadczenie) innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (złożone w oryginale). 3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt.11.11. ust.1. SIWZ (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii) 4) w przypadku składania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii). Pełnomocnictwo złożone w oryginale powinno być podpisane w sposób umożliwiający Zamawiającemu identyfikację osoby składającej podpis.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach