Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”(P+B) pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w miejscowościach Kryg, Pagorzyna i Bednarka (Gmina Lipinki)” w ramach Projektu Partnerskiego „Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice”

Gmina Lipinki ogłasza przetarg

 • Adres: 38-305 Lipinki, Lipinki
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 013 4477021 , fax. 013 4477021 w. 42
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lipinki
  Lipinki 53
  38-305 Lipinki, woj. małopolskie
  tel. 013 4477021, fax. 013 4477021 w. 42
  REGON: 370440815
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.malopolska.pl/uglipinki

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”(P+B) pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w miejscowościach Kryg, Pagorzyna i Bednarka (Gmina Lipinki)” w ramach Projektu Partnerskiego „Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (P+B) pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w miejscowościach Kryg, Pagorzyna i Bednarka (Gmina Lipinki)” w ramach Projektu Partnerskiego „Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice”, w podziale na trzy części: Część 1 – Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (P+B) pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w miejscowości Kryg; Część 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (P+B) pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w miejscowości Pagorzyna; Część 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (P+B) pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w miejscowości Bednarka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233162-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: Część 1 - 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych); Część 2 – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych); Część 3. 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr 52 8628 0000 2001 0009 3868 0001 Bank Spółdzielczy w Lipinkach; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.). 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, w tytule przelewu należy wpisać „wadium”, numer referencyjny postępowania oraz numer części postępowania. 4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na okres związania ofertą. 6. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Kopię przelewu należy załączyć do oferty. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i załączone do oferty w koszulce lub oddzielnej kopercie. 7. Kserokopię dowodu wniesienia wadium, np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego, czy kserokopię gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy wpiąć trwale do oferty. Kserokopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 PZP oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne, bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 9. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 PZP. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W takim wypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub/i do podpisania umowy (o ile upoważnienie do reprezentowania nie wynika z Krajowego Rejestru Sądowego – rejestr przedsiębiorców lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej); pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym. Forma dokumentu: oryginał. 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przy realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał. 4. Dowód wniesienia wadium. Wadium wnoszone w gwarancjach lub/i poręczeniach należy składać w formie oryginału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach