Przetargi.pl
Budowa linii elektroenergetycznej 15 kV stanowiącej wewnętrzną instalację Politechniki Krakowskiej na terenie Kampusu Czyżyny przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie na działkach nr 21/9, 21/103, 21/169, 21/186, 21/187, 21/188, 21/244, 21/254, 21/275, 21/276, 21/277 obręb 0006 Nowa Huta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie rezerwowej instalacji elektrycznej dla wszystkich obiektów kampusu PK w Czyżynach, WM, Al. Jana Pawła II, Kraków"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 31155 Kraków, ul. Warszawska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 628 26 56; 628 22 20 , fax. 12 6282072
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
  ul. Warszawska 24
  31155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 628 26 56; 628 22 20, fax. 12 6282072
  REGON: 00000156003300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa linii elektroenergetycznej 15 kV stanowiącej wewnętrzną instalację Politechniki Krakowskiej na terenie Kampusu Czyżyny przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie na działkach nr 21/9, 21/103, 21/169, 21/186, 21/187, 21/188, 21/244, 21/254, 21/275, 21/276, 21/277 obręb 0006 Nowa Huta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie rezerwowej instalacji elektrycznej dla wszystkich obiektów kampusu PK w Czyżynach, WM, Al. Jana Pawła II, Kraków"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa linii elektroenergetycznej 15 kV stanowiącej wewnętrzną instalację Politechniki Krakowskiej na terenie Kampusu Czyżyny przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie na działkach nr 21/9, 21/103, 21/169, 21/186, 21/187, 21/188, 21/244, 21/254, 21/275, 21/276, 21/277, obręb 0006 Nowa Huta." (I etap ): " Istniejące linie kablowe - wyłączenie z eksploatacji / odłączenie od zasilania (zgodnie z ideowym rysunkiem w załączniku nr E/1), stanowiąca linię kablową SN-15kV, typ: (3xYHdAKX 1x120 mm2), na długości trasy ok. 1400 metrów, " Projektowana linia kablowa - zastąpienie istniejących linii kablowych - nowa trasa (zgodnie z ideowym rysunkiem w załączniku nr E/2) układana w wykopie sposobem ręcznym (zgodnie z rysunkiem w załączniku nr E/3), stanowiąca linię kablową SN-15kV, typ: (3x XRUHAKXS 1x120 mm2), w wykopie o łącznej długości (wykopu) 1765 metrów, " Włączenie do eksploatacji projektowanych linii kablowych w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu oraz na rysunkach nr E/1 i E/2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (w tym również przedmiar robót) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące Załącznik nr 1 do SIWZ – do pobrania plik: Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 14 000.00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Kosztorys ofertowy z podstawami nakładów, ilościami i cenami jednostkowymi robót – wydruk w wersji uproszczonej. Kosztorys ofertowy należy złożyć wraz z jedną kopią spiętą oddzielnie oraz w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym w wersji oryginalnych plików w programie kosztorysowym np. Norma, Rodos lub Zuzia lub w plikach możliwych do wczytania w przynajmniej jednym z podanych programów (np. format xml, ath, zuz, rds). 3) Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik – pełnomocnictwo (składane w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii) dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę (w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy) lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną (w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy). 4) Zobowiązanie podmiotu(ów) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - w przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – wg Załącznika nr 8 do SIWZ – o ile dotyczy 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w: „Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania” – załącznik nr 3a do SIWZ oraz w „Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 3b do SIWZ, dla każdego z tych podmiotów. 6) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o Podwykonawcach w:„Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania” – załącznik nr 3a do SIWZ, dla każdego z tych Podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców, Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę tych firm Podwykonawców, zgodnie z treścią „Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania” – załącznik nr 3a do SIWZ. 7) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach