Przetargi.pl
Opracowanie cyfrowej ortofotomapy

Główny Urząd Geodezji i Kartografii ogłasza przetarg

 • Adres: 00926 Warszawa, ul. Wspólna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226 618 432 , fax. 226 283 467
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00926 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 618 432, fax. 226 283 467
  REGON: 1227609800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie cyfrowej ortofotomapy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB wraz z sygnalizacją i pomiarem punktów polowej osnowy fotogrametrycznej oraz opracowanie na podstawie pozyskanych zdjęć Ortofotomapy RGB o terenowym rozmiarze piksela 0,10 m w układzie PL-1992, w tym wykonanie aerotriangulacji w układzie współrzędnych PL-1992 i aktualizacja numerycznego modelu terenu (NMT) w układzie współrzędnych PL-1992, Kronsztadt 86.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71355100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: dla części 1- 4000,00 zł-(słownie: cztery tysiące złotych); dla części 2- 8000,00 zł-(słownie: osiem tysięcy złotych); 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy NBP rachunek nr: 17 1010 1010 0007 5213 9120 0000 z dopiskiem „Wadium nr referencyjny: BO-ZP.2610.43.2017.GI Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innych formach niż w pieniądzu należy dołączyć do oferty w taki sposób, aby Zamawiający swobodnie mógł w wyznaczonym terminie zwrócić Wykonawcy wadium. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku aby Wykonawca: posiadał zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” tj. spełniał co najmniej poniższe warunki: a. zatrudniał pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, spełniającego warunki określone w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228) zwanej dalej „Ustawą”; b. posiadał odpowiedni akredytowany system teleinformatyczny w rozumieniu zapisów Ustawy; c. spełniał warunki, o których mowa w art. 21 ust. 4 Ustawy. Warunek, spełni także Wykonawca posiadający świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy potwierdzające pełną zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych. Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej- zamawiający żąda następujących dokumentów: oświadczenie o posiadaniu zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” podpisane przez osobą do tego uprawnioną lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu Ustawy potwierdzające pełną zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach