Przetargi.pl
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami (psy i koty) z terenu Gminy Ostróda w schronisku dla bezdomnych zwierząt

Gmina Ostróda ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, Jana III Sobieskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896760780 , fax. 896760790
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ostróda
  Jana III Sobieskiego 1
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896760780, fax. 896760790
  REGON: 51074325500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminaostroda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opieka nad bezdomnymi zwierzętami (psy i koty) z terenu Gminy Ostróda w schronisku dla bezdomnych zwierząt
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami (psy i koty) z terenu Gminy Ostróda w schronisku dla bezdomnych zwierząt” i dotyczy usług związanych z wyłapywaniem psów i kotów z terenu Gminy Ostróda oraz zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami i kotami na zlecenie Zamawiającego. 4.2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom (psom i kotom) z terenu gminy Ostróda w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie utrzymania tych zwierząt w schronisku. 2) Przejęcie 82 bezdomnych zwierząt (psów i kotów) i zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt (dane ilościowe mogą ulec zmianie – jest to ilość zwierząt będących pod opieką zamawiającego na chwilę sporządzania opisu przedmiotu zamówienia. Średnia miesięczna ilość zwierząt przebywających w schronisku w okresie od stycznia do października 2020 wynosiła 84 sztuki. (Maksymalna ilość zwierząt objętych zleceniem do 100 sztuk). 3) Przetransportowanie wszystkich zwierząt będących pod opieką Gminy Ostróda i znajdujących się na terenie Gminy Ostróda na koszt i ryzyko Wykonawcy do schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Wykonawcę. Transport zwierząt powinien zacząć się po rozpoczęciu świadczenia usługi i zakończyć się w ciągu 14 dni. 4) Zapewnienie opieki dla zwierząt (psów i kotów) odebranych właścicielom decyzją Wójta Gminy Ostróda, zgodnie przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638). 5) Zapewnienie opieki weterynaryjnej polegającej na kontroli stanu zdrowia zwierząt (psów i kotów) w schronisku, prowadzeniu profilaktyki i leczenia oraz zwalczaniu pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych u zwierząt, sprawowanej przez osobę posiadającą uprawnienia lekarza weterynarii. 6) Sprawowanie całodobowej opieki nad zwierzętami przebywającymi w schronisku, polegającej na właściwym dla danego gatunku zwierząt żywieniu, utrzymywaniu czystości i fachowej opiece weterynaryjnej. 7) Prowadzenie dyżurów telefonicznych w godzinach od 7:30 do 15:30 w celu odbierania zgłoszeń dokonywanych przez pracownika Urzędu Gminy dotyczących bezdomnych zwierząt znajdujących się na terenie Gminy Ostróda (w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi przyjmowanie zgłoszeń całodobowo od pracownika Urzędu Gminy lub policji). 8) Zapewnienie niezbędnego personelu do opieki nad zwierzętami. 9) Przeprowadzenie zabiegów weterynaryjnych, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638). 10) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostróda i przewożenie ich do schroniska przy użyciu środka transportu, przystosowanego do przewozu zwierząt, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638), na podstawie obowiązującej uchwały Rady Gminy Ostróda w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda. 11) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Ostróda, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638). 12) W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców Gminy Ostróda przed atakami zwierząt, Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyłapania niezwłocznie od chwili zgłoszenia. W pozostałych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyłapania zwierząt w ciągu ... godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego, e-mailem lub faxem. 13) Prowadzenie wykazu zwierząt przebywających w schronisku oraz dokumentacji lekarsko – weterynaryjnej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 14) Znakowanie zwierząt (psów i kotów) pochodzących z terenu Gminy Ostróda znacznikiem elektronicznym. 15) Przekazywanie Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca, miesięcznych raportów dotyczących przyjmowanych bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostróda w danym miesiącu oraz informowanie o zmniejszeniu ilości utrzymywanych bezdomnych zwierząt (adopcje, zwierzęta uśpione, odnalezione przez właściciela) wraz z zestawieniem wszystkich przebywających w schronisku zwierząt z terenu Gminy Ostróda z numerami chipów w celu ich identyfikacji. 16) Aktywne poszukiwanie przez Wykonawcę osób chętnych do adopcji zwierząt bezdomnych poprzez systematyczne zamieszczanie aktualnych i estetycznych zdjęć zwierząt znajdujących się w schronisku wyłapanych z terenu Gminy Ostróda na stronie internetowej schroniska oraz innych portali internetowych. 4.3. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca zobowiązany jest w trakcie wyłapywania i transportu zwierząt korzystać z urządzeń posiadających stosowne certyfikaty/atesty i środków, które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia oraz cierpienia zwierząt. 2) Wykonawca winien dysponować co najmniej podstawowym sprzętem do realizacji zamówienia: rękawicami ochronnymi, chwytakiem automatycznym na psy, siatką do wyłapywania zwierząt, klatką do przewozu zwierząt, pętlą do łapania i prowadzenia psów, klatką do transportu małych psów i kotów. 3) Wykonawca winien dysponować środkiem transportu o odpowiedniej powierzchni i kubaturze, przystosowanym do transportu zwierząt. 4) Wykonawca winien dysponować miejscem o określonej powierzchni do przetrzymywania zwierząt w ilości zapewniającej przyjęcie zwierząt zgodnie z ust. 4.2. pkt 2 oraz spełniającym wszelkie standardy budowlane i sanitarno-epidemiologiczne oraz utrzymywanym na bieżąco we właściwym stanie porządkowym i sanitarnym. 5) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. 6) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania umowy z firmą na odbiór zwierząt padłych lub poddanych uśpieniu i ponoszenia kosztów z tego tytułu lub posiadania grzebowiska/spalarni zwłok zwierzęcych oraz do udokumentowania w/w warunków. 7) Wykonawca nie będzie pobierał od nowych opiekunów opłaty za przyjęcie psa lub kota. 8) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania drogą mailową do Gminy Ostróda kopii protokołów padnięć, eutanazji zwierząt z dokładnym opisem dot. zgonu zwierzęcia. Protokoły muszą być podpisane przez lekarza weterynarii. Kopie tych dokumentów przesłane będą w terminie 7 dni licząc od dnia śmierci danego zwierzęcia; 9) Zamawiający ma prawo przeprowadzenia kontroli schroniska i przebywających tam zwierząt bez wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy – w godzinach pracy schroniska. 10) Wykonawca zobowiązany jest na prośbę Zamawiającego do przygotowania i okazania wszystkich dokumentów dotyczących prowadzenia schroniska w tym protokołów pokontrolnych powiatowego lekarza weterynarii, który sprawuje nadzór nad schroniskiem oraz przygotowania zwierząt i personelu schroniska do identyfikacji zwierząt przebywających w schronisku, które stanowią własność Gminy Ostróda nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia prośby. 11) Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia niezbędnych wyjaśnień w czasie i w formie wymaganej przez Zamawiającego. 12) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia ujętych zwłaszcza w: a) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638); b) ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020 poz. 1421); c) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439); d) właściwych rozporządzeń oraz innych aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw; e) obowiązującej uchwały Rady Gminy Ostróda w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Ostróda na dany rok. 13) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia. 14) Od Wykonawcy wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia; 15) Od Wykonawcy wymagane jest spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 4.4. Kody Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008): KOD CPV 98380000-0 Usługi psiarni KOD CPV 85210000-3 Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych KOD CPV 85200000-1 Usługi weterynaryjne 4.5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.): 1) wymóg dotyczy osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem usługi, czyli tzw. pracowników fizycznych; 2) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; 3) w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, i/lub b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), i/lub c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, i/lub d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 4) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności; 5) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98380000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach