Przetargi.pl
OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach ogłasza przetarg

 • Adres: 72-300 Gryfice, ul. Koszarowa 4
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3843506 , fax. 091 3864506
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach
  ul. Koszarowa 4 4
  72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3843506, fax. 091 3864506
  REGON: 81193749500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupgryfice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych w 2014 roku dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryficach pn. OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.gryfice.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach