Przetargi.pl
LIKWIDACJA ŹRÓDŁA CHOROBY CISÓW I KASZTANOWCÓW NA TERENACH ZIELENI MIASTA SZCZECIN (w podziale na części)

Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 125a
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 484 82 94 , fax. 091 484 80 55
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych
  ul. Ku Słońcu 125a 125a
  71-080 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 484 82 94, fax. 091 484 80 55
  REGON: 81073546000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zuk.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  LIKWIDACJA ŹRÓDŁA CHOROBY CISÓW I KASZTANOWCÓW NA TERENACH ZIELENI MIASTA SZCZECIN (w podziale na części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest likwidacja źródła choroby cisów i kasztanowców na terenach zieleni miasta Szczecin - w podziale na części: CZĘŚĆ I - Likwidacja źródła choroby cisów CZĘŚĆ II - Likwidacja źródła choroby kasztanowców CPV: 77313000-7 Usługi utrzymania parków 77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) CZĘŚĆ I (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ) - wykonanie zabiegów agrotechnicznych, mających na celu ograniczenie populacji patogena powodującego zamieranie pędów cisów, na Cmentarzu Centralnym i na terenach zieleni miasta Szczecin - w dwóch etapach: a) etap I - usunięcie (otrząsanie gałęzi z porażonego igliwia oraz wycinanie porażonych końcówek pędów, grabienie, zamiatanie podłoża pod roślinami) i zniszczenie chorego igliwia oraz porażonych pędów (poprzez spalenie), b) etap II - 2-krotny oprysk cisów środkami grzybobójczymi, niszczącymi sprawcę zmian chorobowych, przy czym czas trwania jednego oprysku będzie nie dłuższy niż 4 tygodnie, a odstęp pomiędzy pierwszym a drugim opryskiem będzie wynosił co najmniej 30 dni kalendarzowych, 2) CZĘŚĆ II (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ) - w trzech etapach: a) etap I - wygrabianie opadłych liści w promieniu minimum 2 m powyżej rzutu korony drzewa, 4-krotnie w sezonie wraz z ich wywozem i spaleniem; jeden cykl grabienia (wygrabianie wszystkich obiektów) będzie wykonywany każdorazowo w czasie nie dłuższym niż 4 tygodnie od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego; Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany krotności wygrabiania poszczególnych obiektów; ustalenie wynagrodzenia częściowego na podstawie kosztorysu powykonawczego (iloczyn ceny brutto za wygrabienie wokół jednego drzewa z wywozem i spaleniem oraz ilości wygrabionych drzew); b) etap II - wywóz (wraz z załadunkiem i wyładunkiem) i utylizacja worków z liśćmi kasztanowca spod wskazanych adresów, w terminie 2 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego; ustalenie wynagrodzenia na podstawie kosztorysu powykonawczego (iloczyn ceny brutto - stawki za 1 km wywozu wraz z utylizacją - oraz kilometrów); c) etap III - nawożenie drzew kasztanowca; Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o dokładnym terminie nawożenia. 3. Wykonawca będzie zobowiązany do: 1) codziennego, bieżącego wywozu i niszczenia porażonych części roślin, 2) zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w pobliżu miejsc objętych zabiegami, 3) zachowania czystości w trakcie realizacji prac i uprzątnięcia terenu po ich zakończeniu. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku: 1) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów, 2) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć, np. huragan, powódź.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773130007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zuk.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach