Przetargi.pl
Określenie preferencji siedliskowych samców i samic dubelta w woj. podlaskim i lubelskim w latach 2020-2021 r.

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, Akademicka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 508371307, 512210512
 • Data zamieszczenia: 2022-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczna
  Akademicka 13
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 508371307, 512210512
  REGON: 430525669
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lto.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Określenie preferencji siedliskowych samców i samic dubelta w woj. podlaskim i lubelskim w latach 2020-2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres i przebieg prac terenowych w każdym z sezonów lat 2020 i 2021: 1) Odłowy dubeltów na tokowiskach. 2) Ocena preferencji siedliskowych samców dubelta na dwóch różnych tokowiskach woj. podlaskim (w każdym roku badaniami objęte będzie jedno tokowisko). 3) Ocena preferencji siedliskowych samic dubelta w woj. podlaskim, na którą będzie się składać w każdym z sezonów lat 2020 i 2021. Zakres i przebieg prac kameralnych: polegający na opracowaniu raportów częściowych po każdym roku prac terenowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawieraja załączniki do postępowania dostępne na wskazanych stronach internetowych Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90711500-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach