Przetargi.pl
OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEZ PRZEBUDOWĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, C.O. I KOTŁOWNI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

Gmina Ząbkowice Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8 165 300 lub 301 , fax. 748 155 445
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ząbkowice Śląskie
  ul. 1 Maja 15
  57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8 165 300 lub 301, fax. 748 155 445
  REGON: 52611000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zabkowiceslaskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEZ PRZEBUDOWĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, C.O. I KOTŁOWNI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa nadana zamówieniu: „OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEZ PRZEBUDOWĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, C.O. I KOTŁOWNI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH.”. 2. Wspólny słownik zamówień: Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane Dodatkowe kody CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach, 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne, 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania, 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe, 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 3. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa instalacji elektrycznej, sanitarnej (wod-kan gazowej, instalacji C.O. i kotłowni) w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich. 2) Zakres przedmiotu zamówienia: Istniejący budynek Publicznego Przedszkola nr 1 zlokalizowany jest przy ul. Krzywej 2 w Ząbkowicach Śląskich. W ramach zadania planuje się wykonanie nowych instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej w obiekcie. Zadanie objęte jest pozwoleniem na budowę. a) w ramach instalacji wody ciepłej: W obiekcie jest istniejąca instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej, zaprojektowano wpięcie do istniejącej instalacji w pomieszczeniu kotłowni. Ciepła woda przygotowywana będzie w kotłowni gazowej w pojemnościowym podgrzewaczu ciepłej wody użytkowej. b) w ramach instalacji kanalizacji sanitarnej, W kotłowni zaprojektowano studnię kanalizacyjną prefabrykowaną Dn500, którą należy posadowić nad warstwą izolacji ciężkiej. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonać zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700, PN-EN12056-1. Instalację wewnątrz budynku wykonać z rur PVC SN8. Przewody kanalizacyjne, które są prowadzone pod płytą fundamentową należy układać na ciężkiej izolacji przeciwwilgociowej. c) w ramach kotłowni gazowej, Źródłem ciepła dla budynku będzie kotłownia gazowa usytuowana w miejscu istniejącej kotłowni na paliwo stałe, usytuowanie na poziomie kondygnacji przyziemia , kondygnacja w ponad 50 % jest kondygnacją nadziemną. Projektowana kotłownia wytwarzać będzie ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Łączne zapotrzebowanie mocy wynosi Q=140kW. Projektuje się kotłownie i instalacje c.o. w układzie zamkniętym. Parametry pracy przyjęto 75/60oC. Jako źródło ciepła zastosowano kaskadę 2 kotłów kondensacyjnych gazowych wiszących o mocy 70kW każdy. Projektuje się system z pełną automatyką pogodową z priorytetem ciepłej wody. Ciepła woda przygotowywana będzie w podgrzewaczu pojemnościowym o pojemności 1000 dm3, zlokalizowanych w pomieszczeniu wraz z kotłem. Za podgrzewaczem ciepłej wody, po stronie instalacji, zamontować przeponowe naczynie wzbiorcze przeznaczone do wody pitnej. Podgrzewacz zabezpieczony będzie zaworem bezpieczeństwa. Czujnik temperatury zewnętrznej umieszczony będzie na zewnętrznej - północnej ścianie budynku około 3.0m nad terenem. W pomieszczeniu kotłowni należy wymienić istniejący zlew na nowy i zamontować kratkę ściekową. Kratkę ściekową należy podłączyć do studni schładzającej o średnicy ø 500 mm, z której pompą ścieki będą przepompowane do istniejącej kanalizacji sanitarnej, po uprzednim sprawdzeniu jej drożności (wpięcie przed syfonem umywalki). Istniejące podłączenie kratek ściekowych oraz umywalki należy zlikwidować, wpięcie od umywalki do istniejącej kanalizacji sanitarnej wykonać za pomocą trójnika. Całość rurarzu instalacji oraz armaturę centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kotłowni wymienić na nową o takich samych średnicach. d) w ramach instalacji gazu, Wewnętrzna instalacja gazu w budynku zasila kotłownię z kaskadą kotłów kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania oraz przybory gazowe w kuchni. Przewidziano punkt z głównym kurkiem gazowym, gazomierzem miechowym G16. Przewiduje się wykonanie nowej wewnętrznej instalacji gazowej prowadzonej od zewnętrznej szafki gazowej, natynkowej, usytuowanej na ścianie zewnętrznej budynku, do źródła ciepła. Na zewnętrznej ścianie budynku, w miejscu pokazanym na rysunku, projektuje się montaż szafki gazowej, natynkowej, stalowej, o wymiarach 1150 x 1150 x 400mm, z otworami wentylacyjnymi, typu „Retro” w kolorze czarnym, w której należy zamontować: - kurek kołnierzowy DN50 (zawór główny), - zawór elektromagnetyczny, kołnierzowy, odcinająco – sygnalizacyjny DN40 - gazomierz miechowy G-16, e) w ramach instalacji centralnego ogrzewania, Główne przewody rozprowadzające – piony i poziom zostały zaprojektowane z rur stalowych cienkościennych łączonych na zaciski. Odpowietrzenie instalacji C.O. następuje za pomocą odpowietrzników automatycznych znajdujących się w najwyższym punkcie instalacji. Odpowietrzniki należy wyposażyć w zawór stopowy oraz filtr siatkowy. Przewody prowadzić ze spadkiem 5‰ w kierunku odwodnień. Instalację zaprojektowano z wykorzystaniem kompensacji naturalnej. Na rurach zastosować podpory przesuwne oraz punkty stałe – w miejscach wynikających z rozkładów sił. Jako elementy grzejne przyjęto grzejniki płytowe zintegrowane z podejściem bocznym. Na korytarzach z podejściem bocznym. Do regulacji temperatury w pomieszczeniach przewiduje się zastosowanie głowic termostatycznych. Należy zwrócić uwagę, aby głowice nie były zabudowane. Regulacja układu poprzez zawory termostatyczne grzejnikowych z nastawą wstępną. Każdy grzejnik należy wyposażyć w odpowietrznik. W pomieszczeniach nr 1, 4 (szatnia), 5, 8, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 3.1 na grzejnikach zastosować obudowy w celu ochrony przed możliwością poparzenia. W miejscach zdemontowanych grzejników należy przewidzieć odtworzenie tynków, malowanie, farbą emulsyjną, po demontażu istniejących grzejników. f) w ramach instalacji elektrycznej wykonanie: Budynek Publicznego Przedszkola nr 1 zasilany jest z sieci niskiego napięcia poprzez kablowe przyłącze nN. Na zewnętrznej ścianie budynku od strony podwórka zabudowane jest złącze kablowe z którego zasilany jest budynek. Półpośredni układ pomiarowy wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym zabudowane są wewnątrz budynku. W związku z planowaną przebudową instalacji elektrycznej budynku, przewiduje się wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych i oświetlenia wg obowiązujących przepisów i norm.  wewnętrzna linia zasilająca: Od istniejącego złącza kablowego należy ułożyć nową linię kablową typu YKYżo 5 x 25mm2 do projektowanej tablicy licznikowej i głównej rozdzielnicy elektrycznej budynku zabudowanej na poziomie parteru. Należy zabudować nową tablicę licznikową wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym w obudowie przystosowanej do plombowania oraz główną rozdzielnicę elektryczną budynku RG. Rozdział energii elektrycznej dla budynku nastąpi z projektowanej w/w rozdzielnicy głównej. Zasilanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową wg rysunków w części rysunkowej projektu.  wewnętrzna instalacja zasilająca: Pomiar energii elektrycznej odbywać się będzie w układzie półpośrednim w tablicy licznikowej zabudowanej wewnątrz budynku. Istniejącą tablice licznikową należy wymienić na nową. W tablicy wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym należy zabudować istniejące przekładniki prądowe. Tablice licznikową należy przystosować do plombowania (zabezpieczenie przedlicznikowe, przekładniki prądowe 100/5).  główna rozdzielnica elektryczna budynku RG: Na poziomie parteru w miejscu istniejącej rozdzielnicy budynku przewiduje się zabudowę nowej głównej rozdzielnicy elektryczną RG w obudowie wtynkowej o stopniu ochrony min. IP30. Jako główny wyłącznik prądu w rozdzielnicy RG zaprojektowano rozłącznik izolacyjny typu FRX 125A 4P wyposażony w cewkę wybijakową przystosowaną do współpracy z przyciskiem p.poż. Rozdzielnicę RG należy zasilić z tablicy licznikowej kablem typu YKYżo 5 x 25mm2. Zabezpieczenia poszczególnych obwodów zrealizowane będą na wyłącznikach instalacyjnych, rozłącznikach bezpiecznikowych. Z rozdzielnicy RG zostaną zasilone obwody dla zasilanie rozdzielnic piętrowych i oddziałowych oraz instalacji gniazd wtykowych i oświetlenia na poziomie parteru.  rozdzielnice oddziałowe (piętrowe): Dla potrzeb zasilanie w energię elektryczną instalacji gniazd wtykowych, oświetlenia oraz instalacji siłowych na każdym piętrze przewiduję się zabudowę rozdzielnic piętrowych RP... Jako główne wyłącznik prądu w rozdzielnicach przewiduje się rozłącznik izolacyjny 3P. Zabezpieczenia poszczególnych obwodów zrealizowane będą na wyłącznikach instalacyjnych, a wszystkie gniazda wtyczkowe dodatkowo na wyłącznikach różnicowoprądowych. Z rozdzielnicy piętrowych R. zostaną zasilone obwody oświetlenia, gniazd wtyczkowych oraz urządzeń elektrycznych znajdujących się w budynku.  rozdzielnica kotłowni: Projektowaną tablicę kotłowni RK, przewiduje się zasilić z projektowanego kabla zasilającego typu YDYżo 5 x 4mm2 z głównej rozdzielnicy budynku RG. W miejscu pokazanym na rysunku należy zabudować nową tablicę elektryczną RK wyposażoną zgodnie ze schematem pokazanym w części rysunkowej projektu. Jako główny wyłącznik prądu kotłowni zaprojektowano rozłącznika izolacyjny 4P 100A wyposażony w cewkę wybijakową przystosowana do zdalnego sterowania z głównego wyłącznika prądu kotłowni, który należy zabudować przy wejściu do pomieszczenia kotłowni. Kabel zasilający prowadzić natynkowo w rurce instalacyjnych dopasowanej do średnicy przewodu zasilającego. Tablice kotłowni projektuje się zabudować jako natynkową w typowej obudowie o stopniu ochrony min. IP50, zamontowanej na wysokości 1,2-1,4 m. (dolna krawędź) od posadzki. W rozdzielnicy projektuje się aparaty elektryczne mocowane na szynie montażowej typu TH 35 - 7,5. Rozdzielnicę kotłowni wyposażyć w aparaturę zabezpieczającą urządzenia odbiorcze : - kotły gazowe, - obwód oświetlenia, - zestawy gniazd wtykowych - gniazda wtykowe 230 V , - zabezpieczenia pomp obiegowych, - sterownik kotłów gazowych. - system aktywnego bezpieczeństwa ASBIG z sygnalizatorem optyczno-akustyczny. Obwody oświetleniowe, gniazd wtyczkowych będą zabezpieczone, wyłącznikami instalacyjnymi, a gniazda wtykowe dodatkowo wyłącznikiem z członem różnicowo - prądowym. W rozdzielnicy przewiduję się również montaż sygnalizacji napięcia oraz ochronników przepięciowych klasy II. Automatyka kotłowni zrealizowana będzie na bazie automatyki dedykowanej zabudowanej przy kotle gazowym. Regulatory (sterowniki) sterują elementami wykonawczymi tj. pompami obiegu oraz mieszaczami w układzie pośrednim w zależności od sygnałów wejściowych tj. temperatury zewnętrznej TZ, temperatury wody na zasilaniu obiegów, temperatury medium na powrocie itp. Połączenia między poszczególnymi elementami układu automatyki wykonane mają być przewodami fabrycznymi. Przewody te stanowią fabryczne wyposażenie kotłów i pomp ciepła. Dostarczane są w ramach urządzeń technologicznych kotła, pomp wraz z całą automatyką. Pompy obiegowe wyposażyć w pełne zabezpieczenia zalecane przez producenta pomp, tj. moduł alarmu lub moduł szyny, zależnie od typu pompy. Pełny schemat technologiczny i automatyki kotłowni oraz pomp ciepła przedstawiono na rysunkach zawartych w projekcie branży instalacji sanitarnych. Zabezpieczenie kotłowni na wypadek nieszczelności instalacji gazowej stanowi aktywny system bezpieczeństwa, złożony z głowicy samozamykającej typu MAG umieszczonej w skrzynce z zaworem gazowym na zewnątrz budynku , modułu alarmowego typu MD, detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX oraz sygnalizatora optyczno-akustycznego. Montaż całej instalacji automatyki kotłowni – zawarty w opracowaniu branży instalacyjnej może być wykonany tylko zgodnie z DTR-ką urządzeń przez osoby przeszkolone w tym zakresie. W kotłowni należy zabudować oprawy oraz osprzęt elektryczny o stopniu ochrony IP65.  instalacja oświetleniowa: Instalację oświetlenia zaprojektowano w oparciu o normę PN-EN 12464-1:2004. We wszystkich pomieszczeniach przewidziano oprawy ze źródłami ledowymi. Łączniki instalacyjne montować na wysokości ok.1,3-1,4m od poziomu posadzki. Dla potrzeb oświetlenia pomieszczeń w których przebywać będą dzieci przewiduje się montaż opraw zwieszanych z układem pośredniego oświetlenia. Instalacje oświetleniowe należy wykonać przewodami typu YDYżo 3 x 1,5mm2, YDYżo 4 x 1,5mm2. oraz YDYżo 2x1,0mm2 o napięciu izolacji 750V. Przewody instalacji oświetlenia należy prowadzić pod tynkiem. W pomieszczeniach wilgotnych należy zastosować osprzęt szczelny IP44. Rozmieszczenie opraw i łączników instalacji oświetleniowej pokazano na poszczególnych piętrach. Instalację oświetleniową należy wykonać: - pod tynkiem w pomieszczeniach ze ścian murowanych, - w rurkach karbowanych w ścianach g-k.  awaryjne oświetlenie ewakuacyjne: Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku braku oświetlenia podstawowego z powodu awarii lub pożaru. Oprawy awaryjne muszą umożliwić bezpieczne zakończenie pracy w razie zaniku napięcia podstawowego. Do celów oświetlenia awaryjnoewakuacyjnego służyć będą wydzielone oprawy oświetlenia oznaczone na rzucie AW i EW oraz oprawy podstawowe wyposażone w elektroinwertery. Oprawy te zostaną wyposażone w elektroinwertery, które w przypadku zaniku napięcia podstawowego załączą się automatycznie. Wymagany minimalny czas podtrzymania oświetlenia ewakuacyjnego wynosi 1 godziny, a min. natężenie oświetlenia dla dróg komunikacyjnych na stopniach schodów i na urządzeniach ppoż t.j.: hydrantach ma wynosić min. 5lx. Dla potrzeb awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego przewiduje się montaż opraw nastropowych typu LED , a dla potrzeb oświetlenia kierunkowego opraw kierunkowych LED, wskazujące drogę ewakuacji. Wszystkie zastosowane oprawy powinny posiadać znak CNBOP.  instalacja gniazd wtykowych: Instalację gniazd wtyczkowych 230 V oraz 400 V należy wykonać przewodami typu YDYżo 3 x 2,5mm2 oraz YDYżo 5 x 2,5mm2, YDYżo 5 x 6mm2 o napięciu izolacji 750V układanymi pod tynkiem. Należy zastosować osprzęt wtynkowy w pomieszczeniach suchych, a w pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych szczelny IP44. Gniazda w łazienkach zamontować na wysokości 1,1-1.2m nad podłogą. Wysokość montażu gniazd 230V ok. 1,4 m od podłogi (w pomieszczeniach gdzie mogą przebywać małe dzieci, gniazda będą w zasięgu wzroku personelu opiekuńczego). Dodatkowo dla bezpieczeństwa w pomieszczeniach gdzie na stałe mogą przebywać dzieci (sypialnie, sale zabaw, jadalnie), zastosować gniazda 230 V z zabezpieczeniem „kluczem”. Instalację gniazd wtykowych i siłowych w pomieszczeniach kuchennych należy wykonać jako instalację natynkową w rurkach bądź listwach instalacyjnych.  ochrona przeciwprzepięciowa: W celu ochrony mienia i osób przed przepięciami w rozdzielnicy głównej budynku należy zamontować ochronniki przepięciowe klasy I+II TNS, a w pozostałych rozdzielnicach oddziałowych ochronniki klasy II TNS.  ochrona przeciwporażeniowa: Układ zasilania obwodów elektrycznych budynku należy wykonać w systemie TN–S tzn. z rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim zastosowano Samoczynne Wyłączenie Zasilania, zrealizowane na wyłącznikach samoczynnych oraz rozłącznikach bezpiecznikowych. W rozdzielnicy głównej budynku należy zainstalować szynę wyrównania potencjału, do której należy podłączyć przewody ochronne poszczególnych wlz. Przewodem ochronnym należy objąć również metalowe konstrukcje obudów metalowych rozdzielnic. W budynku należy wykonać lokalne szyny uziemiającą LSW, do której podłączone mają być wszystkie metalowe obudowy wyposażenia technologicznego oraz metalowe rurociągi wodne i CO wchodzące do budynku. Lokalne szyny wyrównawczą które należy uziemić, poprzez złącze probiercze, przyłączając ją do uziomu budynku. We wszystkich łazienkach wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe przewodem LgYżo 1x6 pod tynkiem i włączyć do wspólnej puszki potencjały rur wody zimnej, ciepłej, CO (zacisk uziemiający). 5) Wykonawca wykonując roboty budowlane ma obowiązek wziąć pod uwagę: - opinię w sprawie wytycznych konserwatorskich; - opinię kominiarską; - warunki przyłączenia do sieci gazowej; które znajdują się w projekcie budowlanym 6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: a) projekcie budowlanym – załącznik nr 9 do SIWZ b) projekcie wykonawczym– załącznik nr 10 do SIWZ c) STWiORB – załącznik nr 11 do SIWZ, d) przedmiarze robót – załącznik nr 12 do SIWZ 4. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy (w formie pisemnej i elektronicznej), najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawiający planowane wykonanie robót z podziałem na ich etapy zgodnie z czasową organizacją ruchu i ich finansowanie. Zakres robót do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo – finansowym musi być rozbity na elementy robót, czas realizacji, koszty finansowe. 5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji: na wykonane roboty budowlane na okres minimum 36 miesięcy. Okres udzielonej gwarancji zależy od Wykonawcy i stanowi jedno z kryterium oceny ofert. 6. Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. nie mają na celu naruszenie art. 29, art. 30, art. 7 ustawy Pzp., a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Pzp., który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 7. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; 1) Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wskazuje, że dla czynności, wykonaniu instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych ( wod- kan, gazowej instalacji C.O.), określa wymóg zatrudnienia osób wykonujących te czynności na umowę o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, 2) Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych. 3) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności w zakresie wykonywanych czynności. 4) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący czynności wskazane w SIWZ będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków. 5) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Pracownikom odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy. 8. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 7 ppkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w pkt 7 ppkt 1. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń , zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 2) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, , w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dowodów o których mowa w pkt 8 ppkt 1lit. a-d w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w pkt 7 ppkt 1. 9. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. 1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7 ppkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania świadczenia. 2) W przypadku niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących określone czynności w pkt 7 ppkt 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami określonymi we wzorze umowy. 3) W przypadku nie dochowania któregokolwiek z terminów określonych przez Zamawiającego, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi określonymi w umowie. 4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Okres ważności wadium: Wykonawca zabezpiecza ofertę wadium na okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym, jako termin składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.). 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w następujący sposób: 1) w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu a) wykonawca wpłaca wadium w wymaganej kwocie przelewem na rachunek bankowy Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich: Bank Spółdzielczy - 04 9533 0004 2001 0009 8645 0005, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku zamawiającego, b) zaleca się w tytule przelewu wpisać „wadium na zabezpieczenie oferty wykonawcy …………., dotyczącej zamówienia p.n………………”. 2) w przypadku gwarancji i poręczeń należy oryginał dokumentu dołączyć do oferty osobno, jako niewpięty dokument i złożyć w jednej kopercie z ofertą (w sposób umożliwiający zwrot wadium)- dokument powinien określać: a) zamawiającego – poprzez wskazanie zamawiającego, jako podmiotu uprawnionego do wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji, b) charakter gwarancji – poprzez stwierdzenie, że określona kwota pieniężna stanowi zabezpieczenie niezbędne do wzięcia udziału przez Wykonawcę X w konkretnym postępowaniu o udzielenie określonego zamówienia publicznego (podać nazwę), c) bezwarunkowe, nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, d) termin obowiązywania gwarancji, poręczenia nie krótszy niż termin związania ofertą. 5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. – wg wzoru załącznika nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Uwaga: wykonawca może złożyć oświadczenie razem z ofertą ale z oświadczenia musi jednoznacznie wynikać że nie należy do żadnej grupy kapitałowej wykonawca przygotowuje oświadczenie we własnym zakresie. Wzór oświadczenia przygotowany przez Zamawiającego dotyczy przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej) 2. Inne dokumenty. 1) Oferta - na ofertę składa się: a) formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 do SIWZ 2) dokument potwierdzający wniesienie wadium. 3) Pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik, 4) Wymagania dotyczące możliwości korzystania przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów: a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. b) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. d) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. e) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu o którym mowa w lit. a) nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w lit. a). 3. Środki naprawcze (self- cleaning): Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp. oraz pkt 16-20 ustawy Pzp. (obligatoryjne przesłanki wyłączenia) lub ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. może na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, Wykonawcy, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął jeszcze określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy uzna za wystarczające przedstawione przez niego dowody. W przypadku nieuwzględnienia przedstawionych dowodów Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach