Przetargi.pl
Odtworzenie zabytkowej szubienicy w Złotoryi jako atrakcji turystycznej Pogórza Kaczawskiego (projekt nr 00466-6935-UM0110648/17), realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020

Gmina Miejska Złotoryja ogłasza przetarg

 • Adres: 59-500 Złotoryja, Pl. Orląt Lwowskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 779 138 , fax. 768 783 120
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Złotoryja
  Pl. Orląt Lwowskich 1
  59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie
  tel. 768 779 138, fax. 768 783 120
  REGON: 39064765300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlotoryja.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odtworzenie zabytkowej szubienicy w Złotoryi jako atrakcji turystycznej Pogórza Kaczawskiego (projekt nr 00466-6935-UM0110648/17), realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - odnowienie fundamentu szubienicy (czyszczenie powierzchniowe, wypełnienie ubytków w murze fundamentu, wzmocnienie kamienia piaskowego, spoinowania, hydrofobizację, roboty ziemne), - wykonanie małej architektury: (I)wykonanie i udostępnienie informacji w formie kiosku multimedialnego, (II) tablic informacji turystycznej (szt 5), (III) umieszczenie kierunkowskazu turystycznego, (IV)remont istniejących ceglanych ławek, (V) znakowanie ścieżek turystycznych: pieszych, rowerowych, nordic walking poprzez umieszczenie piktogramów i innych znaków turystycznych na odcinku 2km, (VI) miejsce stworzone do biernego wypoczynku (wiata turystyczna, kamienny krąg na ognisko, drewniane ławki bez oparcia przy kręgu oraz kosze na śmieci) - remont i częściowa odbudowa, uporządkowanie istniejących tras pieszych, rowerowych o nawierzchni gruntowych i gruntowej utwardzonej oraz wykonanie nowego odcinka ścieżki turystycznej o nawierzchni utwardzonej przy fundamencie szubienicy, - niwelacja terenu (usunięcie samosiewów, liści, humusu pod potrzeby zaplanowanego zagospodarowania turystyczno – rekreacyjnego w obrębie Górki Mieszczańskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 8 pn. „Projekt budowlany – Odtworzenie (rewitalizacja/ odbudowa) historycznej szubienicy jako atrakcji turystycznej Pogórza Kaczawskiego) wraz z dołączonym przedmiarem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wymienione w Rozdziale VIII ust.17 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach