Przetargi.pl
Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia

Gmina Bochnia ogłasza przetarg

 • Adres: 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6123361 w. 26 , fax. 146 119 922
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bochnia
  ul. Kazimierza Wielkiego 26
  32-700 Bochnia, woj. małopolskie
  tel. 14 6123361 w. 26, fax. 146 119 922
  REGON: 53217400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bochnia-gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zimowe dróg polegające na odśnieżaniu całej szerokości drogi w niekorzystnych warunkach atmosferycznych w systemie wielozmianowym we wszystkie dni tygodnia - natychmiastowe interwencje w celu utrzymania przejezdności drogi oraz zwalczanie śliskości – gołoledzi materiałem przeciwpoślizgowym dopuszczonym do stosowania na poszczególnych drogach. Zamówienie podzielone jest na 12 części: CZĘŚĆ Nr 1 - REJON NR 1 obejmująca miejscowości: Majkowice, Bogucice, Zatoka, Ostrów Szlachecki Kładka wisząca nad rzeką Rabą (odśnieżanie od strony Majkowic), długość odśnieżania 118 mb, szer.2,11 m CZĘŚĆ Nr 2 - REJON NR 2 obejmująca miejscowości: Krzyżanowice, Gawłów, Słomka CZĘŚĆ Nr 3 - REJON NR 3 obejmująca miejscowości: Brzeźnica, Gorzków CZĘŚĆ Nr 4 - REJON NR 4 obejmująca miejscowości: Stradomka łącznie z drogą Buczyna - Podsobolowiec CZĘŚĆ Nr 5 - REJON NR 5 obejmująca miejscowości: Cikowice, Stanisławice, Damienice Kładka wisząca nad rzeką Rabą (od strony Damienic), długość odśnieżania 102 mb, szer. 1,65m CZĘŚĆ Nr 6 - REJON NR 6 obejmująca miejscowości: Bessów, Cerekiew CZĘŚĆ Nr 7 - REJON NR 7 obejmująca miejscowości: Dąbrowica, Pogwizdów łącznie z drogą Nieszkowice Wielkie – Czyżyczka – Pogwizdów; CZĘŚĆ Nr 8 - REJON NR 8 obejmująca miejscowości: Buczyna, Nieszkowice Małe, Grabina, Gierczyce bez drogi gminnej Czyżyczka – Pogwizdów; CZĘŚĆ Nr 9 - REJON NR 9 obejmująca miejscowość Łapczyca CZĘŚĆ Nr 10 - REJON NR 10 obejmująca miejscowości: Chełm, Moszczenica, Siedlec; CZĘŚĆ Nr 11 - REJON NR 11 obejmująca miejscowości: Proszówki, Baczków, kładka wisząca nad rzeką Rabą, długość odśnieżania 90 mb, szer. 1,00m; CZĘŚĆ Nr 12 - REJON NR 12 obejmująca miejscowości: Nieszkowice Wielkie, Wola Nieszkowska, Nieprześnia, Zawada. 2. Prognozowane ilości godzin odśnieżania dróg i długości odśnieżania kładek w okresie trwania umowy dla danej części są wartościami szacunkowym i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do zlecenia usługi w podanych ilości. Zamawiający informuje, że rozliczenia z wykonawcą dokonywane będą według faktycznie wykonanych usług - ilości godzin odśnieżania dróg i długości odśnieżania kładek. Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia ilości godzin odśnieżania drogi i długości odśnieżania kładek. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian ilościowych godzin i metrów bieżących kładek z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art.34 ust 5 Pzp., tj. dopuszcza możliwość zwiększenia (ilości godzin i metrów bieżących) do 50 % zamówienia podstawowego. W tabeli w pkt. 3.1.1 SIWZ podano prognozowaną liczbę godzin i ilości metrów zamówienia podstawowego. W przypadku zastosowania prawa opcji ilości te mogą wzrosnąć do 50 % maksymalnie. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od wystąpienia ekstremalnych warunków atmosferycznych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego z którego może ale nie musi skorzystać. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania jednostki sprzętowej. Przez jednostkę sprzętową Zamawiający rozumie samochód, ciągnik lub inny pojazd samobieżny wyposażony w pług lemieszowy i rozrzutnik do materiału uszorstniającego lub pojazdy oddzielnie wyposażone w pług lemieszowy i oddzielnie w rozrzutnik, przy czym Zamawiający zastrzega że w przypadku konieczności wykonania akcji w zakresie odśnieżania i posypywania równocześnie, Zamawiający uzna jedynie ilość godzin obejmującą przejazd jedną jednostką sprzętową. Gotowość podjęcia interwencji: natychmiastowa. Pełne zabezpieczenie odpowiedniej ilości materiału do posypki wystarczającej na cały sezon zimowy jest w gestii Wykonawcy. 5. Osoby upoważnione przez zamawiającego tj. Sołtys lub Radny będą każdorazowo potwierdzać ilość godzin pracy. Potwierdzenia będą dokonywane w tzw. raportach dnia, które potwierdzą że zlecone prace zostały wykonane zgodnie z zamówieniem. Do ilości godzin podawanej do rozliczenia przez Wykonawcę, nie można doliczać czasu przeznaczonego na dojazd sprzętu do miejsca wykonywania usługi. Kierownik Wydziału Budownictwa lub Inspektor ds. drogownictwa będzie nadzorować odśnieżanie oraz posypywanie dróg. Dokumentacja rozliczeniowa wykonanej pracy (tzw. raport dnia), potwierdzona przez osobę upoważnioną (Sołtys lub Radny) ma być przedstawiona Zamawiającemu raz w tygodniu celem weryfikacji wykonanej pracy. Szczegółową specyfikację zimowego utrzymania dróg opisuje Załącznik Nr 4 Standardy utrzymania zimowego dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bochnia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy – zał. Nr 1 2. Pisemne zobowiązanie podmiotów lub inny dokument na zasobach których Wykonawca, będzie polegał w trybie art. 22a „uPzp”, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 3.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów do niej załączonych (np. z aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpisu z właściwego rejestru). Dla ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp: wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy. Wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach