Przetargi.pl
„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pocztowej w Jawiszowicach ”

Agencja Komunalna Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 32-620 Brzeszcze, ul. Kościelna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 322 111 247 , fax. 322 111 543
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Komunalna Sp. z o.o.
  ul. Kościelna 7
  32-620 Brzeszcze, woj. małopolskie
  tel. 322 111 247, fax. 322 111 543
  REGON: 27220393300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.agencjakomunalna.brzeszcze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka ze 100% udziałem Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pocztowej w Jawiszowicach ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzeszcze w rejonie ul. Pocztowej w Jawiszowicach (decyzja pozwolenie na budowę nr WAB.6740.2.151.2016 z dnia 08.11.2016r.), wraz z decyzją przenoszącą ww. ostateczną decyzję Starosty Oświęcimskiego nr 715/16 z dnia 08.11.2016r. na rzecz nowego inwestora – Zamawiającego (decyzja nr WAB.6740.1.109.2017 z dnia 13.03.2017r.), W przypadku upływu okresu ważności na jaki wydano uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu ww. inwestycji, wykonawca zobowiązany jest do uzyskania nowych uzgodnień lub prolongaty ich terminu na okres umożliwiający należyte wykonanie zamówienia. 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje łącznie 3.175,63 m Inwestycja będzie polegać na budowie kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym wraz z odtworzeniem nawierzchni po robotach oraz na budowie przepompowni zbiornikowej, dwupompowej wraz z zasilaniem i zagospodarowaniem terenu oraz dwóch pompowni przydomowych. a) długość kanalizacji sanitarnej – kanał tłoczny PE ø 40 – 287,02 m b) długość kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej PVC ø 200 – 2335,61 m c) długość kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC ø 160 –553 m d) przepompownia sieciowa z robotami elektrycznymi i zagospodarowaniem terenu – 1 kpl. e) przepompownie przydomowe z robotami elektrycznymi i zagospodarowaniem terenu – 2 kpl łączna długość planowanej sieci wyniesie ok. 3.175,63m. Szczegółowe dane zawarte zostały w zatwierdzonym projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w formie określonej w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje na temat wadium zawarte są w rozdziale IX siwz.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje się wymagań w zakresie ww. warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: V. Inne dokumenty wymagane lub postulowane przez Zamawiającego: 1. Wypełniony formularz ofertowy – według zał. nr 1 do siwz, 2. Wypełniony Harmonogram rzeczowo - finansowy, na podstawie druku – zał. 1a, 3. Dowód wpłaty wadium. 4. Postuluje się (nieobowiązkowe) przedstawienie parafowanego na wszystkich stronach wzoru umowy (zał. nr 8 do siwz). 5. Przed podpisaniem umowy: Sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy – według opracowania własnego Wykonawcy, na podstawie załączonej dokumentacji technicznej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach