Przetargi.pl
Odnowienie serwisu, wsparcia technicznego oraz nadzoru autorskiego Systemu PBZ wraz z pakietem Platforma Zarządzania Oświatą

Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Parkowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 836 301 , fax. 322 836 344
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta
  ul. Parkowa 2
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 322 836 301, fax. 322 836 344
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.bytom.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odnowienie serwisu, wsparcia technicznego oraz nadzoru autorskiego Systemu PBZ wraz z pakietem Platforma Zarządzania Oświatą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest serwis, asysta techniczna i nadzór autorski Systemu Platformy Budżetu Zadaniowego składającego się z aplikacji ADMIN i LBPP oraz pakietu Platforma Zarządzania Oświatą (zawierającego moduły: PABS, ROKO, ODPN oraz program OSON posiadający moduł podręcznikowy - Kompleksowa obsługa zadań JST w zakresie wnioskowania i rozliczania dotacji celowej na podręczniki) będącego produktem Wykonawcy. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi dzieło zależne pierwotnie stworzonego systemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72267000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach