Przetargi.pl
Odnowienie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2019r. z podziałem na 6 części

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odnowienie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2019r. z podziałem na 6 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa zamówienia: „Odnowienie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2019r. z podziałem na 6 części” CPV 45.23.32.21-4 – malowanie nawierzchni 2. Zamówieniem objęto drogi wojewódzkie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: Zamówienie podzielono na 6 części, z których każda jest oddzielnym postępowaniem: a) cz. I – RDW Inowrocław (2 etapy) b) cz. II – RDW Toruń (2 etapy) c) cz. III – RDW Tuchola (2 etapy) d) cz. IV – RDW Wąbrzeźno (1 etap) e) cz. V – RDW Włocławek (1 etap f) cz. VI – RDW Żołędowo (2 etapy) W ramach poszczególnych części Zamawiający wydzielił 1 lub 2 etapy realizacji zamówienia, szczegółowy przedmiar dotyczący każdego etapu znajduje się w kosztorysach ofertowych właściwych dla danego etapu. 3.1 Zamówienie obejmuje następujący zakres robót a) oczyszczenie nawierzchni przed malowaniem; b) trasowanie malowanych powierzchni; c) malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych i przerywanych cienkowarstwowo farbami rozpuszczalnikowymi z zastosowaniem kulek odblaskowych; d) malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych cienkowarstwowo farbami rozpuszczalnikowymi z zastosowaniem kulek odblaskowych; e) malowanie strzałek i innych symboli cienkowarstwowo farbami rozpuszczalnikowymi z zastosowaniem kulek odblaskowych; f) frezowanie istniejącego malowania poziomego; g) malowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne, gładkie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych i przerywanych, strzałek i innych symboli oraz linii na skrzyżowaniach i przejść dla pieszych; h) malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych i przerywanych, strzałek i innych symboli oraz linii na skrzyżowaniach i przejść dla pieszych cienkowarstwowo farbami rozpuszczalnikowymi z zastosowaniem kulek odblaskowych na istniejącym, zanikającym oznakowaniu grubowarstwowym. 3.2 Odnowienie oznakowania poziomego należy wykonać zgodnie z istniejącym projektem organizacji ruchu, który zostanie udostępniony Wykonawcy po podpisaniu umowy, a przed podpisaniem umowy dostępny jest do wglądu we właściwych miejscowo Rejonach Dróg Wojewódzkich. 3.3 Zestawienie linii, przejść dla pieszych i piktogramów z lokalizacją zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy i przed przekazaniem terenu. 4. Zamawiający zaleca zainteresowanym Wykonawcom przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu dokonanie wizji w terenie oraz porównanie z dokumentacją przetargową. Koszty dokonania wizji w terenie ponosi w całości Wykonawca. Każdy oferent ponosi pełną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji. 5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SST będącego częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym Wykonawcom, a zawartym w opisie zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową w szczególności do oznakowania terenu robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220 poz.2181 z późn. zm.) na podstawie sporządzonego przez Zamawiającego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Urząd Marszałkowski w Toruniu. Projekt zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 7. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić malowanie w taki sposób by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie szkody z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca. 8. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określone są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru oraz przedmiarach robót będących integralną częścią dokumentacji technicznej. 9. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w XXVII SIWZ w zakresie realizacji zamówienia. (patrz pkt. V 1.3.2 b tiret 1 tj. - Operator malowarki samojezdnej).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233221-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 13. Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 13.1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY zawierający w szczególności cenę ofertową za przedmiot zamówienia oraz wykaz dotyczący podwykonawstwa wg załącznika nr 1a-1f do SIWZ; 13.2. Wypełniony i podpisany KOSZTORYS OFERTOWY wg załącznik nr 2a-2f 13.3. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów; 13.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 13.5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (T. j. Dz.U. 2017 poz. 570 z późn. zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 13.6. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach