Przetargi.pl
Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego

Gmina Gozdowo ogłasza przetarg

 • Adres: 09-213 Gozdowo, ul. Krystyny Gozdawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 276 21 12 , fax. 24 364 48 23
 • Data zamieszczenia: 2019-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gozdowo
  ul. Krystyny Gozdawy 19
  09-213 Gozdowo, woj. mazowieckie
  tel. 24 276 21 12, fax. 24 364 48 23
  REGON: 61101595100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gozdowo.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac budowlano - konserwatorskich przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Prace budowlano - konserwatorskie polegać będą na: • Etap I – Remoncie kaplicy na cmentarzu grzebalnym w miejscowości Bonisław, gm. Gozdowo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie. • Etap II – Remoncie dojścia głównego (schodów) do budynku Kościoła, drogi procesyjnej wokół kościoła wraz z dojazdem od strony plebani oraz schodów wejściowych zewnętrznych do Kościoła wraz z wymianą drzwi wejściowych do budynku kościoła w Kurowie pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, gm. Gozdowo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie. Szczegółowy opis prac do zrealizowania w poszczególnych etapach a) Etap I - Remont kaplicy na cmentarzu grzebalnym w miejscowości Bonisław Podstawowe parametry i informacje o kaplicy cmentarnej: • kategoria obiektu budowlanego – X: budynek kultu religijnego (zabytek wpisany do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego pod nr 170/1095 W, data wpisania: 10.04.1975r.), • lokalizacja – Bonisław działka nr ewid. 152, • ilość kondygnacji – 1, • kubatura budynku – 350,00 m3, • powierzchnia zabudowy – 62,85 m2, • powierzchnia użytkowa – 26,75 m2, • bryła budynku – regularna, • konstrukcja obiektu – tradycyjna murowana, niepodpiwniczona, ściany jednowarstwowe, wykonane z cegieł ceramicznych, otynkowane od wewnątrz. Zakres robót: • Naprawa, renowacja i hydroizolacja elewacji: cegłę i spoiny należy oczyścić metodą hydrodynamiczną z dodatkiem ścierniwa. Skruszałą i zgrzybiałą zaprawę cementową usunąć mechanicznie oraz przy pomocy preparatu do usuwania zabrudzeń pochodzenia mineralnego. Przewiduje się wymianę fug na całej elewacji (głębokość usuwania starej fugi min. 2 cm). Następnie przewiduje się uzupełnienie ubytków cegły poprzez zastąpienie zniszczonej cegły nową, a także przewiduje się uzupełnienie ubytków fug. Na koniec należy dokonać hydrofobizacji poprzez dwukrotne pokrycie preparatem podłoża. Popękane fragmenty ścian nad otworami wymagają wzmocnienia belką / prętami stalowymi #12 w bruzdach wykonanych między cegłami. Dodatkowo projektuje się wykonanie wieńca obwodowego z prętów #12 x 2 zagłębionych w fudze na głębokość ¼ cegły. • Naprawa i renowacja tynków wewnętrznych: planuje się skucie starego tynku z odsłonięciem spoin na głębokość min. 2 cm. Po skuciu tynku przesuszyć zawilgocone ściany oraz uwzględnić wykonanie przepony poziomej (na obecnym etapie brak możliwości ustalenia powodów zawilgocenia ścian). Następnie należy wykonać nowe tynki w następującej kolejności: * obrzutka 1 warstwa ~ 10mm / wiążąca warstwa szczepna * tynk podkładowy 1 warstwa ~ 10mm /magazynująca sól * tynk renowacyjny 1 warstwa ~ 10mm * szpachla 1 warstwa ~ 1mm Malowanie tynków należy wykonać przy użyciu farby silikatowej – po wcześniejszym zagruntowaniu preparatem silikatowym. • Renowacja i hydroizolacja ścian fundamentowych z kamienia: kamień i spoinę należy oczyścić metodą hydrodynamiczną do min. 0,6 m poniżej obecnego poziomu terenu. Skruszałą i zgrzybiałą zaprawę cementową usunąć mechanicznie oraz przy pomocy preparatu do usuwania zabrudzeń pochodzenia mineralnego. Przewiduje się wymianę fug na całej powierzchni odsłoniętej, głębokość usuwania starej fugi min. 2 cm. Fugowanie wykonać tynkiem renowacyjnym i dokonać hydrofobizacji całej powierzchni. • Wymiana stolarki okiennej: Stolarka okienna i drzwiowa powinna być wymieniona i odtworzona na podstawie istniejącej. Przed wymianą stolarki należy dokonać jej inwentaryzacji, na podstawie której należy wykonać nową stolarkę. • Wymiana okładzin: cokoliki przyścienne wykonać z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej. • Wykonanie utwardzenia przy kaplicy: chodniki należy wykonać na podbudowie z podsypki piaskowej o grubości 25 cm. Wierzch stanowi kostka brukowa betonowa grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej. Do wykonania utwardzeń należy użyć kostek brukowych szlachetnych. Chodniki należy ograniczyć obrzeżem betonowym 100x30x8cm. b) Etap II - Remont dojścia głównego (schodów) do budynku Kościoła, drogi procesyjnej wokół kościoła wraz z dojazdem od strony plebani oraz schodów wejściowych zewnętrznych do Kościoła wraz z wymianą drzwi wejściowych do budynku kościoła w Kurowie Podstawowe parametry i informacje o kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie • kategoria obiektu budowlanego – X: budynek kultu religijnego (zabytek wpisany do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego pod nr 437, data wpisania: 13.03.1978r.), • lokalizacja – Kurowo działka nr ewid. 6, • ilość kondygnacji –1, • istniejący stan zagospodarowania działki – na działce znajduje się murowany budynek kościoła z XIX wieku i dzwonnica murowana. Działka charakteryzuje się znacznym pochyleniem, stąd do wejścia do kościoła prowadzą liczne schody. Wokół kościoła znajduje się droga procesyjna a cały teren ogrodzony jest parkanem. Zakres robót: • Remont schodów głównych do kościoła: obejmuje – rozbiórkę istniejących schodów betonowych, wykonanie nowych stopni z betonu, okładanie schodów granitem płomieniowanym gr. 3 cm w kolorze jasnoszarym. • Remont schodów bocznych i prawych: obejmuje – rozbiórkę istniejących schodów betonowych, wykonanie nowych stopni z betonu, okładanie schodów granitem płomieniowanym gr. 3 cm w kolorze jasnoszarym, okładanie murka i czapki granitem płomieniowanym gr. 3 cm w kolorze jasnoszarym. • Remont schodów wejściowych do kościoła (podejście do kościoła): obejmuje – skucie istniejącej nawierzchni, wyrównanie i wyprofilowanie powierzchni, wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej zatartej na gładko, wymurowanie ścianek z cegły pełnej klasy 20, zaprawa klasy M10, wykonanie schodów z kostki brukowej szlachetnej na posypce cementowo – piaskowej (podstopnice i spoczniki), wykonanie stopni schodów z granitu płomieniowanego gr. 3 cm w kolorze jasnoszarym na warstwie wyrównawczej z betonu gr. 3 cm • Remont drogi procesyjnej wokół kościoła: obejmuje – skucie istniejącej nawierzchni, wykonanie koryta na całej szerokości o głębokości około 40 cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem gruntu rodzimego, wykonanie rowków pod krawężniki, wykonanie ławy fundamentowej betonowej pod krawężniki, ustawienie i wyprofilowanie obrzeży chodnikowych 8x30x100cm w kolorze szarym, wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 15 cm wraz z zagęszczeniem do Id=0,95, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie chodników z kostki brukowej szlachetnej na podsypce cementowo – piaskowej. • Wymiana głównych drzwi do kościoła: drzwi główne należy wykonać z drewna dębowego, odpowiednio klejonego, aby uniknąć odkształceń wywołanych zmiennością warunków atmosferycznych. Zewnętrzną warstwę ma stanowić 5 warstw lakieru ochronnego, o kolorze zbliżonym do istniejącej stolarki. Zarówno faktura jak i elementy metalowe – zamki, zawiasy i zasuwy powinny być zbliżone do istniejących. Przed zakupem nowej stolarki należy szczegółowo dokonać inwentaryzacji istniejącej stolarki. • Wymiana drzwi bocznych i drzwi do zakrystii Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania zawiera dokumentacja techniczna, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz przedmiar stanowiące załączniki do specyfikacji. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej, wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu do stanu poprzedniego. Wykonawca na własny koszt musi wykonać następujące dokumenty: inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (min. 1 egz. dla każdego etapu), dokumentację powykonawczą (min. 1 egz. dla każdego etapu). Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w trakcie robót odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wywóz odpadów budowlanych będzie odbywał się na koszt Wykonawcy. Jeżeli w dokumentach przetargowych dokonano opisu przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to w związku z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający nie ogranicza możliwości zastosowania przez Wykonawcę urządzeń i materiałów równoważnych, o parametrach nie gorszych od opisanych w dokumentacji projektowej. W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie, na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty, a dowód wniesienia załączyć do oferty. 3. Wykonawca może wnieść wadium w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2014 poz. 1804). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem na Nr rachunku BPS S.A. O/R w Warszawie nr 31 9015 0001 3900 0299 2000 0030 (ksero przelewu potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dołączyć do oferty). 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca załączy do oferty kserokopię dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli z treści gwarancji (poręczenia) wynika, że gwarancja wygasa z chwilą jej zwrotu przed upływem terminu jej ważności, wymagane jest załączenie oryginału gwarancji. 7. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy – Pzp. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Spełnienie powyższego warunku Zamawiający oceni na podstawie: wypełnionego oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji – według załącznika nr 2 do SIWZ - złożenie oświadczenia jest jednoznaczne ze spełnieniem tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz ofertowy – według załącznika nr 1 do SIWZ, 2) Wypełnione oświadczenie Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji – według załącznika nr 2 do SIWZ, 3) Wypełnione oświadczenie Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp), dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – według załącznika nr 3 do SIWZ, 4) Potwierdzenie wniesienia wadium, 5) Pełnomocnictwo lub inny dokument (np: odpis KRS, umowa spółki, wypis z CEIDG itp.) potwierdzający uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy przez osoby podpisujące ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, 6) Kosztorysy ofertowe - wycenione przedmiary (załączniki nr 8a i 8b do SIWZ), 7) Wypełnione tabele elementów scalonych (załączniki nr 9a i 9b do SIWZ), 8) Zobowiązanie podmiotu w przypadku gdy Wykonawca powołuje się za zasoby innych podmiotów,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach