Przetargi.pl
Odnowa nawierzchni chodnika przy ul. M. Zientary - Malewskiej w Olsztynie - II etap

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-007 Olsztyn, ul. F. Szrajbera 9/10
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5353500 , fax. (0-89) 535-35-01
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie
  ul. F. Szrajbera 9/10 9/10
  10-007 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5353500, fax. (0-89) 535-35-01
  REGON: 00130182100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdim.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odnowa nawierzchni chodnika przy ul. M. Zientary - Malewskiej w Olsztynie - II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odnowa nawierzchni chodnika przy ul. M. Zientary - Malewskiej w Olsztynie po stronie prawej od ul. Paderewskiego do ul. Cichej obejmująca m.in.: 1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, obrzeży betonowych, chodników z płyt betonowych, nawierzchni betonowej i z trylinki, wywiezienie gruzu i nadmiaru ziemi), 2) remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej (wycięcie i odtworzenie nawierzchni przy przestawianych krawężnikach), 3) wykonanie podbudowy, 4) wykonanie nowej nawierzchni chodnika (krawężniki betonowe i kamienne, obrzeża betonowe, chodnik z kostki betonowej, chodnik z płytek stop), 5) malowanie pasów i znaków na jezdni, 6) regulacje pionowe urządzeń podziemnych, 7) usuwanie drzew i renowacja trawników
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia W tym zakresie zamawiający wymaga, aby wykonawca: zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane podobne do przedmiotu niniejszego zamówienia o wartości min. 150 000 zł (brutto) każda. Za podobne rozumie się roboty budowlane, których zakres obejmował m.in. roboty brukarskie (tj. układanie chodników z kostki betonowej). W przypadku oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W tym zakresie zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 150 000 zł. 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą /spełnia - nie spełnia/
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz), W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz wykonanych robót 4) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzdim.olsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach