Przetargi.pl
Odczynniki, materiały zużywalne i kontrolne do cytometru przepływowego Navios Ex

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-015 Bydgoszcz, ul. Ks. Markwarta
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 228 636 , fax. 523 228 636
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
  ul. Ks. Markwarta 8
  85-015 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 228 636, fax. 523 228 636
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik-bydgoszcz.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odczynniki, materiały zużywalne i kontrolne do cytometru przepływowego Navios Ex
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników , materiałów zużywalnych i materiałów kontrolnych do cytometru przepływowego Navios Ex produkcji Beckman Coulter, będącego na wyposażeniu RCKiK w Bydgoszczy. 2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej na przedmiot zamówienia, pod warunkiem że oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. 3. Szczegółowy opis i ilości przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia warunku;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach