Przetargi.pl
Mikrokuwety oraz inne materiały służące do pomiaru poziomu hemoglobiny

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85015 Bydgoszcz, ul. Ks. Markwarta
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 228 636 , fax. 523 228 636
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
  ul. Ks. Markwarta 8
  85015 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 228 636, fax. 523 228 636
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik-bydgoszcz.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Mikrokuwety oraz inne materiały służące do pomiaru poziomu hemoglobiny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikrokuwet wraz z akcesoriami niezbędnymi do oznaczania hemoglobiny na analizatorach HemoCue (typ 201), będących w posiadaniu RCKiK w Bydgoszczy w następującym asortymencie: - mikrokuwety do oznaczania HGB na aparatach HemoCue ( typ 201) - w ilości 70.000 sztuk, - krew kontrolna na trzech poziomach: Normal, Low, High- w ilości 234 opakowań (po 78 opakowań na każdy poziom) - akcesoria do czyszczenia i konserwacji analizatorów w ilości 100 szt. 1. Szczegółowy opis i ilości przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia warunku;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach