Przetargi.pl
Odczynniki do przesiewowych badań genetycznych wymazów na obecność koronawirusa 2019-n-CoV (COVID-19)

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 47 72 157 16 , malgorzata.karolewska@policja.gov.pl , fax. +48 477215669
 • Data zamieszczenia: 2021-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
  Al. Ujazdowskie 7
  00-583 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 47 72 157 16 , malgorzata.karolewska@policja.gov.pl, fax. +48 477215669
  REGON: 14270701100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https//clkp.policja.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odczynniki do przesiewowych badań genetycznych wymazów na obecność koronawirusa 2019-n-CoV (COVID-19)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa odczynników do przesiewowych badań genetycznych wymazów na obecność koronawirusa 2019-n-CoV (COVID-19)- alkohol etylowy 96% czda, 100 op. po 500 ml, S
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach