Przetargi.pl
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głosków.

Urząd Gminy Borowie ogłasza przetarg

 • Adres: 08-412 Borowie, Sasimowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256 859 070 , fax. 256 859 072
 • Data zamieszczenia: 2021-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Borowie
  Sasimowskiego 2
  08-412 Borowie, woj. mazowieckie
  tel. 256 859 070, fax. 256 859 072
  REGON: 53346900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.borowie.4bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głosków.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach niniejszego zadania należy wykonać remont dróg, który obejmuje niżej wymienione prace drogowe: 1. Roboty przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 0,808. 2. Odwodnienie: - rozebranie przepustu- rury betonowe o śr. 50 cm, - ułożenie nowego przepustu pod drogą o śr. 50 cm, - ustawienie dwóch ścianek czołowych 3. Nawierzchnia: - oczyszczenie nawierzchni - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową - nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm (warstwa wiążąca) - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową - nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm (warstwa ścieralna) 4. Pobocza- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. Po zagęszczeniu 8 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach