Przetargi.pl
Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo - Brzózki w km 6+500 – 8+160” w ramach projektu pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie województwa Zachodniopomorskiego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-848 Warszawa, Żelazna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 914 411 200 , fax. 914 411 300
 • Data zamieszczenia: 2021-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  Żelazna 59A
  00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 914 411 200, fax. 914 411 300
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo - Brzózki w km 6+500 – 8+160” w ramach projektu pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie województwa Zachodniopomorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie niniejszego PFU, niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych robót budowlanych, 2) Uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń wynikających z zapisów ustawy Prawo wodne, Prawo budowlane, OOŚ i innych, które są niezbędne przed rozpoczęciem robót, oraz przy realizacji robót budowlanych, w tym dotyczące również wycinki drzew, uregulowania spraw własnościowych itd. 3) Wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji, zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane [tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 148 ze zm.], w tym prowadzenie nadzoru autorskiego, 4) Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującym prawem, w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy i jeśli konieczne uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach