Przetargi.pl
Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 826 99 45 , fax. 22 826 99 45
 • Data zamieszczenia: 2021-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
  ul. Nowy Świat 72
  00-330 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 826 99 45, fax. 22 826 99 45
  REGON: 32577100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ibl.waw.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: placówka naukowa Polskiej Akademii Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej, składającego się z backendu – bazy danych i systemu zarządzania treścią (Con- tent Management System, dalej jako “CMS”) oraz frontendu – do prezentacji treści wi- dzianych przez użytkownika w otwartym dostępie.Unikalne oprogramowanie musi umożliwiać stworzenie i umieszczenie na serwerze Instytutu Badań Literackich PAN platformy internetowej Słownik tłumaczy z następującymi funkcjami: 1) publikacja biobibliograficznych haseł słownikowych, składających się z: fragmentu biogra- ficznego (dane tekstowe) oraz szczegółowej bibliografii (dane bibliograficzne w kilku równo- ległych i odpowiadających sobie bezpośrednio wersjach językowych), 2) możliwość oznaczania jednostek indeksowych (entities) znajdujących się zarówno w biograficznej, jak i w bibliograficznej części hasła w CMS z wykorzystaniem standardu znaczników XML – TEI (Text Encoding Iniciative), dedykowane cyfrowym projektom humanistycznym) oraz pól bazodanowych-– Zamawiający dopuszcza także możliwość wykorzystania innych, co najmniej tak dobrych jak wskazanych wyżej rozwiązań technologicznych, 3) stworzenie przeszukiwanej na wiele sposobów struktury bazodanowej wraz z intuicyjną wyszukiwarką umieszczoną na stronie głównej 4) połączenie haseł z tzw. treściami kontekstowymi (komentarzy, artykułów, tekstów naukowych, materiałów wizualnych) i zbudowanie między nimi semantycznych powiązań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach