Przetargi.pl
Odbudowa potoku Kawęckiego - bocznego ul. Partyzantów w Dębicy wraz z niezbędną regulacją (km 0+060 - 0+295 oraz km 0+320 - 0+673) - etap II

Gmina Miasta Dębicy ogłasza przetarg

 • Adres: 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 014 6838100 , fax. 014 6838161
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Dębicy
  ul. Ratuszowa 2 2
  39-200 Dębica, woj. podkarpackie
  tel. 014 6838100, fax. 014 6838161
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa potoku Kawęckiego - bocznego ul. Partyzantów w Dębicy wraz z niezbędną regulacją (km 0+060 - 0+295 oraz km 0+320 - 0+673) - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: Odbudowa potoku Kawęckiego - bocznego ul. Partyzantów w Dębicy wraz z niezbędną regulacją na długości około 600 mb: 1. Usunięcie pni drzew i krzewów z koryta potoku. 2. Zabudowa istniejących wyrw brzegowych. 3. Wyrównanie i zmiana istniejących spadków podłużnych dna. 4. Umocnienie dna i skarp regulowanego odcinka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452471104
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 7 000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: a) wykonać, co najmniej: w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 1 robotę, której przedmiotem jest budowa, przebudowa lub remont koryta potoku, rzeki, bądź roboty melioracyjne polegające na umocnieniu skarp, brzegów, wałów potoków lub rzek o wartości co najmniej 100 000,00 zł. b) wskaże osoby przewidziane do wykonania niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, oraz zakresu wykonywanych przez nich czynności: - Kierownika Budowy w zakresie wodno melioracyjnym. 3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: złożyć polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 2. Oświadczenie Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z uprawnieniami. 4. Informacje o uprawnieniach, kwalifikacjach i doświadczeniu osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi. 5. Wykaz wykonanych robót wraz dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 6. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 8. Polisę ubezpieczeniową.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.debica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach