Przetargi.pl
Dostawa systemu zamkniętego pobierania krwi do badań laboratoryjnych.

Wojewódzki Szpital w Przemyślu ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6775065 , fax. 016 6775064
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital w Przemyślu
  ul. Monte Cassino 18 18
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 016 6775065, fax. 016 6775064
  REGON: 00031468400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa systemu zamkniętego pobierania krwi do badań laboratoryjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zad. 1 - probówko -strzykawki i inne -34 pozycje asortymentowe w różnych ilościach; Zad. 2 - probówki z kapilarą - 4 pozycje asortymentowe w różnych ilościach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej w dalszej części SIWZ. 2.Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim z podpisem wykonawcy tzn. osoby / osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu. W przypadku załączenia do oferty dokumentów w innym języku niż polski zamawiający wymaga załączenia do oferty tłumaczenia na język polski. 3.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4.Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie, na własny koszt wszystkie niezbędne materiały, środki transportowe potrzebne do prawidłowej realizacji dostawy przedmiotu zamówienia. 5.Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stałości cen jednostkowych w ciągu całego okresu trwania umowy W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku: a)Zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian; b)Zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz. Zmiany wymienione w pkt. 5 następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów. 6.Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i złożyć dokumenty ofertowe określone w załącznikach do SIWZ - o takiej formie i treści w jakiej zostały pobrane od zamawiającego. 7.W przypadku powierzenia podwykonawstwa, wykonawca musi więc wskazać w ofercie (zał. nr 1 SIWZ) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy(-om), wskazując nazwy i adresy podwykonawcy(-ów) lub nie powierza - przez wpisanie, np. 0 lub --- . 8.Opis sposobu dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: a)ocena spełnienia wymaganych warunków, opisanych w SIWZ, będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdz. VI SIWZ zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia; b)wykonawcy, którzy nie złożą wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa zostaną wezwani do ich uzupełnienia i wyjaśnienia w określonym terminie zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 pkt. 1- 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 - 2 wymienionej ustawy, a także spełniający dodatkowe warunki określone w SIWZ. 10.Dodatkowo wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków wymienionych w załączniku nr 3 określającym przedmiot zamówienia dla każdego zadania indywidualnie. 11.Każde opakowanie jednostkowe dostarczane przez wykonawcę do zamawiającego - dotyczy towaru dostarczanego po zawarciu umów - musi posiadać: a.opis w języku polskim; b.termin ważności produktu; c.znak CE.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz ofertowy wykonawcy wg treści załącznika nr 1 SIWZ. 2.Oświadczenie - Załącznik nr 2 SIWZ. 3.Zbiorcze zestawienie kosztów realizacji zamówienia wg treści załącznika nr 3 SIWZ. 4.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 SIWZ. 5.Deklarację zgodności zgodnie z ustawą z dn. 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych na podstawie art. 5 pkt.1 - do obrotu i używania mogą być wprowadzone wyroby medyczne oznakowane znakiem CE (Dz. U nr 93 z 2004r.poz. 896 z późn. zm.) - dotyczy wyrobów medycznych. 6.Dokumenty, o którym mowa w pkt. 5 mają być opisane, którego zadania dotyczą. 7.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert z uwzględnieniem: a) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: -nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów w/w niezbędnych do złożenia oferty, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 8.W przypadku podpisywania dokumentów ofertowych przez osoby umocowane przez wykonawcę do składania oświadczeń woli w jego imieniu należy obowiązkowo dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów w imieniu wykonawcy - w oryginale. 9.W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum oferta oraz wszystkie jej załączniki winna być podpisana przez wszystkich wspólników spółki lub konsorcjum lub przez jednego ze wspólników, należy dołączyć pełnomocnictwo na piśmie. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty - w oryginale. 10.Dokumenty, o których mowa w pkt. 5, 7 mogą być przedstawione w formie kserokopii, ale muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem - przez wykonawcę. 11.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dokument ustanawiający to pełnomocnictwo w oryginale. 12.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 13.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie próbki ( ilości podane są w kosztorysie ofertowym, do każdego zadania) do czasu otwarcia ofert tj. 24.09.2009r. do godz. 945 szczelnie zamknięte w opakowaniu z nazwą asortymentu i firmą, która dostarczyła w/w próbki. 14.Próbki zostaną wykorzystane w praktyce podczas badań w związku z czym nie podlegają zwrotowi Wykonawcy po rozstrzygnięciu procedury, z wyjątkiem próbek niepodlegających testowaniu z uwagi na wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenie z postępowania przetargowego. 15.Próbki należy złożyć w laboratorium u Kierownika Zespołu Diagnostyki Laboratoryjnej p. Ireny Kamińskiej - I piętro, budynek B. Próbki te będą odbierane za potwierdzeniem pisemnym. PROSIMY NIE DOŁĄCZAĆ OFERTY DO PRÓBEK. Nie umieszczać próbek na jednym liście przewozowym z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: jakość
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/wzoz/sprzemysl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach