Przetargi.pl
Odbudowa mostu przez potok Tarnawka w ciągu drogi powiatowej Nr 1546 R Husów – Tarnawka km 4+262

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Polna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 257 448 , fax. 172 257 448
 • Data zamieszczenia: 2021-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie
  ul. Polna
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 172 257 448, fax. 172 257 448
  REGON: 69065719700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-lancut.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa mostu przez potok Tarnawka w ciągu drogi powiatowej Nr 1546 R Husów – Tarnawka km 4+262
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymagania ogólne. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym. Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm. Rozbiórki obiektów kubaturowych wraz z odwozem elementów i gruzu na składowisko Wykonawcy - pozostałości po zniszczonym istniejącym moście stałym wraz z umocnieniami skarp rzeki. Usunięcie kamieni i bloków skalnych. Rozebranie podbudowy z kruszywa o średniej grubości 20 cm. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o średniej grubości do 20 cm na dojazdach. Rozebranie znaków drogowych, pionowych - słupki i tarcze. Rozebranie istniejącego tymczasowego brodu z płyt betonowych wraz z rekultywacją terenu i skarp rzeki przy brodzie. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie. Wykonanie wykopów z transportem urobku na odkład/nasyp. Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kategorii IVI. Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV, średnia głębokość koryta 50 cm. Wykonanie warstwy odsączajacej z piasku gr. warstwy 15 cm - pod chodniki dla pieszych. Wykonanie warstwy odsączajacej z pospółki gr. warstwy 20 cm. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, gr. w-wy 3-4cm. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwa górna, grubość 15 cm. Podbudowa chodnika dla pieszych. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa górna, grubość 25 cm. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC22P, gr. warstwy 8 cm. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, AC16W, grubość warstwy 6 cm. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, AC16W, grubość warstwy 4 cm - na moście. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC11S, grubość warstwy 5 cm. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC11S, grubość warstwy 4 cm - na moście. Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia gr. warstwy 10 cm. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10cm. Umocnienie skarp rowów płytami chodnikowymi typu 50x50x7cm wg KPED 01.37. Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi wg KPED 01.03 - typu mulda. Ułożenie przepustów rurowych o średnicy 60 cm pod zjazdami, SN8. Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami - ścianki skośne umocnione prefabrykowanymi elementami betonowymi. Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowu. Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym łamanym, stabilizowanym mechanicznie, gr. po zagęszczeniu 20 cm. Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzekładkowych typu H1 W3 A. Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzekładkowych typu H1 W3 A - element zakrzywiony o promieniu R=3,00m. Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej. Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 8cm prostokątnej, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz w-wie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm oraz w-wie gruntu stab. spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm. Ustawienie obrzeży betonowych w wymiarach 8x30cm na suchym betonie gr. 5cm. Wykonanie pali o średn. d=800 mm - na lądzie beton klasy C25/30. Pale pod przyczółki bez pozostawienia rury obsadowej. Wykonanie warstwy wyrównawczej pod korpusy podpór z betonu c12/15 o gr. 20 cm: przyczółki. Wykonanie zbrojenia pali dużych średnic ze stali klasy AIII N (B500SP). Wykonanie systemowego deskowania korpusu przyczółków. Wykonanie korpusu przyczółków - zwieńczenie, z betonu C30/37 (B35). Wykonanie i wbudowanie konstrukcji stałego wyposażenia. Wykonanie zbrojenia korpusów przyczółków ze stali AIII N (B500SP). Montaż prefabrykowanych belek spreżonych, przęsła o rozpiętości do 15 m - nad wodą. Belki typu Kujan NG o długości L=12,00m. Wykonanie części ustroju nośnego "na mokro" z betonu klasy C30/35 (B37). Wykonanie zbrojenia dla części ustroju "na mokro" ze stali klasy AIII. Koszt prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o wymiarach 4x60x100cm. Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o kubaturze do 0,1m3/szt. Wykonanie plyty chodnikowej "na mokro" z betonu klasy C25/30 (B-30). Osadzenie kotew zamocowań balustrad, barier, latarni, kotew kap chodnikowych, itp.. Wykonanie uszczelnienia pomiędzy krawężnikiem, deską gzysmową a betonem chodnika materiałem trwale plastycznym odpornym na działanie promieni UV. Wykonanie zbrojenia kap za stali klasy AIII N (B500SP). Wykonanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego - uciąglenie nawierzchni poprzez zazbrojenie siatką z tworzywa i wypełnienie szczeliny zalewką trwaleplastyczną. Koszt wpustu żeliwnego WM150 mm - wpust krawężnikowy. Montaż wpustów żeliwnych d=150 mm. Montaż saczków odwodnienia izolacji - saczki z HDPE, śr. 48mm wraz z podłączeniem do kolektora.Wykonanie drenów z kruszywa lakierowanego żywicami syntetycznymi z taśmą. Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie pionowe i poziome. Koszt papy zgrzewalnej. Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych płaszczyznach poziomych - 1 x papa., Koszt stalowych bariero-poręczy typu H2W3B. Zakup krawężników kamiennych 20x20cm z kotwami stalowymi osadzonymi na żywicy. Ustawienie krawężników kamiennych na podlewce z mieszanek niskoskurczowych. Zakup krawężników kamiennych 30x20cm. Ustawienie krawężników kamiennych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z oporem. Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółka gruntem piaszczystym. Wykonanie nasypów stożka przyczółka gruntem piaszczystym, kategoria gruntu II. Wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy C25/30. Wykonanie wyrównania pod i na płytach przejściowych z betonu klasy C16/20 o gr. 2x10cm. Wykonanie zbrojenia płyt przejściowych stalą klasy AIII. Wykonanie umocnienia stożków przyczółkowych prefabrykowanymi płytami betonowymi. Wykonanie ławy oporowej dla umocnienia stożków przyczółkowych z betonu klasy C20/25 w deskowaniu. Wykonanie ścieków skarpowych z betonowych elementów prefabrykowanych – korytkowych. Wykonanie narzutu kamiennego w dnie z kamienia o średnicy powyżej 50 cm, z zastosowaniem kamienia do klinowania o średnicy min. 30 cm. Kamień ułożony na ścieli faszynowej gr. 30 cm. Wykonanie opaski kamiennej na brzegach rzeki z kamienia o średnicy powyżej 50 cm, wciątych w dno rzeki, z zastosowaniem kamienia do klinowania o średnicy min. 30 cm. Opaska na ścieli faszynowej gr. 30 cm. Wykonanie profilowania skarp rzeki na długości umocnień oraz przed i za umocnieniami na odcinkach włączenia. Wykonanie nawierzchni chodnika z żywicy poliuretanowo - epoksydowej gr. 6mm wraz z przygotowaniem i gruntowaniem powierzchni. Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej powłoką o grub. 0,3 a. Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy, SST stanowiące załącznik do niniejszej SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach