Przetargi.pl
Odbudowa mostku (kładka numer 2) wraz z wprowadzeniem w nim trwałych elementów konstrukcyjnych, zlokalizowanego na Dębinie w Poznaniu, będącego w administracji Zakładu Lasów Poznańskich

ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH ogłasza przetarg

 • Adres: 61-492 Poznań, ul. Ku Dębinie 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH
  ul. Ku Dębinie 2
  61-492 Poznań, woj. wielkopolskie
  REGON: 301611890
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa mostku (kładka numer 2) wraz z wprowadzeniem w nim trwałych elementów konstrukcyjnych, zlokalizowanego na Dębinie w Poznaniu, będącego w administracji Zakładu Lasów Poznańskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest odbudowa mostku (kładka numer 2) wraz z wprowadzeniem w nim trwałych elementów konstrukcyjnych, zlokalizowanego na Dębinie w Poznaniu, będącego w administracji Zakładu Lasów Poznańskich w ramach zadania pn. „Zmiana konstrukcji mostków (odbudowa) na Dębinie 1 szt.” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, określonym w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).2. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się:1) Projekt budowlany – wykonawczy (w zakresie kładki nr 2);2) przedmiar robót;3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (w zakresie kładki nr 2);4) Decyzja nr 1901/2019 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12.-09.2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (w zakresie kładki nr 2);5) Decyzja nr PO.ZUZ.4.421.454.2019.EP Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (w zakresie kładki nr 2);6) Operat wodny (w zakresie kładki nr 2);7) Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego oraz elementami dokumentacji hydrogeologicznej(w zakresie kładki nr 2).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach