Przetargi.pl
Odbiór, transport oraz zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstających w Oczyszczalni Ścieków w Skałowie, Iwnie i w Gułtowach w ilości 4000 Mg

Zakład Komunalny ogłasza przetarg

 • Adres: 62-025 Kostrzyn, Poznańska 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 616698910
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Komunalny
  Poznańska 2
  62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie
  tel. 616698910
  REGON: 632023635
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, transport oraz zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstających w Oczyszczalni Ścieków w Skałowie, Iwnie i w Gułtowach w ilości 4000 Mg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport oraz zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstających na Oczyszczalni Ścieków w Skałowie, Iwnie i Gułtowach, gmina Kostrzyn o szacunkowej ilości 4 000 Mg. Zakres obejmuje:Ilość osadów 4 000 Mg. Miejsce odbioru: Oczyszczalnia Ścieków w Skałowie, w Iwnie i w Gułtowach, gmina Kostrzyn, województwo wielkopolskie. Charakterystyka osadu: osad ustabilizowany i odwodniony na urządzeniu dekantacyjnym o średniej zawartości suchej masy około 18%, spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015 poz. 257, ze zm.),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach