Przetargi.pl
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek w postaci frakcji podsitowej o średnicy 0-80 mm o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11”

Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 11-230 Bisztynek-Kolonia, Bisztynek-Kolonia
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 718 90 16 , fax. 089 718 90 16
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Sp. z o. o.
  Bisztynek-Kolonia 14
  11-230 Bisztynek-Kolonia, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 718 90 16, fax. 089 718 90 16
  REGON: 51956348300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.bisztynek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek w postaci frakcji podsitowej o średnicy 0-80 mm o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów wytwarzanych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek w postaci frakcji podsitowej o średnicy 0-80 mm o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzącej z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, poprzez poddanie ich procesom odzysku R3 polegającego na recyklingu lub odzysku substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcenia) lub procesom unieszkodliwienia D8 polegającym na obróbce biologicznej, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w pozycji D1-D12. 2. Odpady będące przedmiotem zamówienia powstają w wyniku sortowania zmieszanych odpadów komunalnych (o kodzie 20 03 01) i frakcji mokrej odpadów pochodzących z gospodarstw domowych klasyfikowanej jako odpad pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji na linii sortowniczej. Odpady po wyładowaniu na placu przyjęcia odpadów, budynku sortowni, ładowarką kołową załadowane są do leja zrzutowego. Po załadowaniu odpadów do leja zrzutowego przenośnikiem wznoszącym odpady transportowane są do sita bębnowego o oczku przesiewającym o średnicy 80 mm wyposażonego w sekwencję otwierania worków. W sicie następuje rozdział odpadów na dwie frakcje:  podsitowa biodegradowalna o granulacji poniżej 80 mm, która kierowana jest przenośnikiem podsitowym poprzez przenośnik ładujący frakcji drobnej do 4 wózków, następnie transportowana jest na plac magazynowy/kompostowy do dalszego zagospodarowania.  nadsitowa o granulacji powyżej 80 mm, z której powstają odpady będące przedmiotem zamówienia, kierowana jest przenośnikiem sortowniczym do kabiny sortowniczej. W kabinie sortowniczej następuje proces manualnego sortowania odpadów. Personel kabiny sortowniczej wybiera i segreguje, w której wybierane są odpady opakowaniowe typu szkło, makulatura, butelki PET, metale do 6 pojemników znajdujących się pod lejami zrzutowymi stanowisk sortowniczych. Pozostałości po sortowaniu w kabinie sortowniczej (balast) przenośnikiem kierowane są na zewnątrz hali sortowni w formie luźnej do kontenera i przekazywane do dalszego zagospodarowania. Zamawiający zastrzega, że z uwagi na bezpośrednią produkcję odpadu frakcji podsitowej o średnicy 0-80 mm kodzie 19 12 12 z zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) dostarczanych na bieżąco, nie ma możliwości określenia gwarantowanych przez Zamawiającego parametrów ilościowych, jakościowych i morfologicznych odpadów przekazywanych Wykonawcy w ramach niniejszej umowy. W związku z tym Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń od Zamawiającego z tego tytułu. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał oględzin odpadów będących przedmiotem zamówienia na terenie Instalacji Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 – po uprzednim umówieniu terminu z Zamawiającym. Wizja lokalna i oględziny obejmą teren odbioru przedmiotu zamówienia i jego otoczenie w celu oszacowania przez Wykonawców, na ich własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka, oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania wynikającej z niej Umowy. Wykonawca może w czasie wizji lokalnej i oględzin pobrać próbkę odpadów stanowiących przedmiot umowy w celu określenia ich właściwości. 3. Zagospodarowanie przez Wykonawcę frakcji podsitowej o średnicy 0-80 mm (kod 19 12 12) będzie odbywać się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. 4. Ze względu na przedmiot zamówienie musi być realizowane w szczególności zgodnie z nw. przepisami: 4.1. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 roku, poz. 701 j.t. ze zm.); 4.2. ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1454); 5. Maksymalna ilość odpadów frakcji podsitowej w ramach zamówienia wyniesie ok. 2.200 Mg. 6. Załadunek odpadów frakcji podsitowej do transportu zapewnia Zamawiający własną ładowarką i na własny koszt Zamawiającego; 7. Wykonawca zapewni transport odpadów frakcji podsitowej własnymi środkami transportu. 8. Zamawiający zapewni miejsce do ustawienia maszyn Wykonawcy na placu o nawierzchni utwardzonej, z 24-godzinnym dozorem przez system wizyjny kamer cctv. Plac znajduje się na terenie czynnego zakładu, jest oświetlony i ogrodzony, z ograniczonym dostępem osób postronnych, wyposażony w instalację wodociągową. Plac nie posiada zasilania z sieci elektrycznej. Zamawiający zapewni stałą podaż odpadów z rozładunkiem na miejscu wykonywania usługi. Zamawiający zastrzega sobie w sytuacji dużych nierównomierności dobowych otrzymywanego strumienia odpadów czasowe wstrzymanie wykonywania usługi. Związane to będzie z nadwyżką lub niedomiarem odpadów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wstrzymaniu usługi najszybciej, jak to będzie możliwe. 9. Załadunek odpadów będzie wykonywany przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 7-15. 10. Wykonawca odbierze i zagospodaruje frakcję podsitową wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie stosownych zezwoleń. 11. Wykonawca na bieżąco będzie odbierał powstałą frakcję podsitową. Maksymalna ilość frakcji podsitowej, która może być zmagazynowana na terenie MZKPOK „Sękity” Sp. z o. o. przed jej odbiorem przez Wykonawcę wynosi 200 Mg. 12. Do rozliczeń pomiędzy stronami przyjmuje się masę frakcji podsitowej o średnicy 0-80 mm, która zostanie przez Wykonawcę odebrana i zważona na wadze samochodowej Zamawiającego. 13. Wymagania narzucone art. 29 ust. 3a ustawy PZP: Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - zgodnie z art. 22 § 1* ww. ustawy (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 2019.06.05), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, operatorów sprzętu oraz kierowców. 14. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. Szczegółowe warunki w zakresie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę określa Projekt umowy. 15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki współpracy zostały opisane w II Części SIWZ pn. Projekt umowy. 16. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadami 90.53.30.00-2 Usługi gospodarki odpadami 90.51.10.00-2 Usługi wywozu odpadów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że: a. został mu nadany nr rejestrowy w bazie BDO (rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty opakowaniowe i gospodarujących odpadami, o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r.), posiada aktywny wpis w dziale VII rejestru BDO wskazujący na transport odpadów o kodzie 19 12 12, co uprawnia Wykonawcę do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 12 oraz posiada aktualne uprawnienia do zbierania i przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12 wydane w drodze decyzji przez właściwy organ; lub b. został mu nadany nr rejestrowy w bazie BDO (rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty opakowaniowe i gospodarujących odpadami, o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r.), posiada aktywny wpis w dziale VII rejestru BDO wskazujący na transport odpadów o kodzie 19 12 12, co uprawnia Wykonawcę do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 12 oraz posiada aktualne uprawnienia do przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12 wydane w drodze decyzji przez właściwy organ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach