Przetargi.pl
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kowale Oleckie

Urząd Gminy Kowale Oleckie ogłasza przetarg

 • Adres: 19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 875 238 279, , fax. 87 5238279 wew. 66
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Kowale Oleckie
  ul. Kościuszki 44
  19-420 Kowale Oleckie, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 875 238 279, , fax. 87 5238279 wew. 66
  REGON: 53135890979000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kowaleoleckie.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kowale Oleckie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Kowale Oleckie, który obejmuje odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (instytucji użyteczności publicznej, zakładów pracy, obiektów działalności gospodarczej, szkół, placów zabaw, boisk gminnych, miejsc rekreacyjnych publicznie dostępnych) oraz nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych przez część roku, na terenie Gminy Kowale Oleckie- w okresie od 01.07.2020 r do 31.12.2021 r. Szczegółowy opis oraz warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały zawarte w: Załączniku nr 1- opis przedmiotu zamówienia oraz w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 13 000 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony a jego oferta odrzucona. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. Dopuszczalne formy wniesienia wadium: a) pieniądze, wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Olecko o/ Kowale Oleckie, 68 9339 0006 0030 0300 0257 0014 Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium- Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kowale Oleckie. b) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancje bankowe, d) gwarancje ubezpieczeniowe, e) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu należy załączyć w oryginale do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot bez naruszenia integralności całej oferty. Wadium w takiej sytuacji powinno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie. Zwrotu wpłaconego wadium wykonawcom zamawiający dokona w trybie art. 46 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 46 pkt 4a i 5.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w gminie Kowale Oleckie zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.); - wpisu do Rejestru Bazy Danych o Odpadach (BDO) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia prowadzonego przez Marszałka Województwa. - wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony oraz podpisany „Formularz ofertowy”; 2. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Oświadczenie należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej powinno być złożone przez każdy podmiot (każdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej). Oświadczenie złożone jednocześnie z ofertą nie będzie brane pod uwagę. 3. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu podmiotu składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej notarialnie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach