Przetargi.pl
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale oraz odpady wielkogabartyowe pochodzące ze zbiórki selektywnej z przeznaczeniem do recyklingu.

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 95035 Ozorków, ul. Żwirki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 422 771 400 , fax. 422 771 401
 • Data zamieszczenia: 2018-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o.
  ul. Żwirki 30
  95035 Ozorków, woj. łódzkie
  tel. 422 771 400, fax. 422 771 401
  REGON: 47170857600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opkspzoo.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego PKD 3530Z - Zamawiajacy udzielajacy zamówień sektorowych.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale oraz odpady wielkogabartyowe pochodzące ze zbiórki selektywnej z przeznaczeniem do recyklingu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów: Zamówienie podzielone jest na 4 zadania: ZADANIE 1 Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) w tym szczególności: meble ogrodowe, stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, wersalki, fotele, materace, dywany, wykładziny, linoleum, żyrandole, rowery, zabawki dużych rozmiarów, miski, beczki, wiadra, skrzynki, palety, duże elementy dekoracyjne mieszkań: karnisze, abażury, lampy, lustra, duże wazony, poduszki, koce, pierzyny, wózki dziecięce, wanienki dziecięce donice, kosze, znacząco zdekompletowany sprzęt elektryczny i elektroniczny np.: obudowa od pralki, telewizora, radia, komputera. Szacowana ilość roczna 300 Mg ZADANIE 2 Odpad papieru (kod 15 01 01) w tym gazety, papier ksero i papier do pisania, torebki papierowe, książki, zeszyty, kartony, tektura, pudełka. Szacowana ilość roczna 250 Mg ZADANIE 3 Odpad szkła (kod 15 01 07) w tym: szklane butelki po napojach, sokach, słoiki po przetworach, butelki bez nakrętek, wolne od zanieczyszczeń metalami i innymi tworzywami. Szacowana ilość roczna 300 Mg ZADANIE 4 Odpad tworzywa sztuczne i metale (kod 15 01 02, 15 01 04) w tym: butelki PET, butelki plastikowe po środkach czystości, czyste opakowania po artykułach spożywczych, folie opakowaniowe, puszki aluminiowe, puszki po konserwach, kartony po napojach i inne podobne. Szacowana ilość roczna 250 Mg JEDNOSTKĄ ROZLICZENIOWĄ W ZADANIACH jest 1 Mg (tona). Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie, dwa zadania, trzy zadania lub cztery zadania, przy czym Zamawiający dokona oceny ofert na każde zadanie oddzielnie. Zamawiający udziela zamówienia na poszczególne zadania zależnie od wyboru najkorzystniejszej oferty na każde z zadań. 2. Odpady papieru, szkła, tworzywa sztuczne i metale pochodzą z selektywnej zbiórki od mieszkańców miasta z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Zebrane odpady papieru, szkła, tworzywa sztuczne i metale są również zbierane w workach (około połowa zebranych odpadów). Przetarg dotyczy odbierania i zagospodarowania odpadów wraz z transportem. Po stronie OPK Sp. z o.o. jest załadunek odpadów na pojazd. Wykonawca będzie musiał dostarczyć oświadczenie o ilości odpadów poddanych recyklingowi. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega, że wymienioną w „Formularzu cenowym” masę odpadów do odebrania i zagospodarowania należy traktować jako wartości szacunkowe i mogą ulec zmianie. Ostateczna masa odpadów do odebrania i zagospodarowania wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów prawa, w szczególności takich jak: 1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.); 2) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.); 3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.); 4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r., Nr 104 poz. 868 ze zm.); 5) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973 ze zm.); 6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923 ze zm.); 7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167 ze zm.); 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) ważne decyzje i pozwolenia na zbieranie i transport odpadów zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, które zezwala Wykonawcy na odbiór i transport odpadów zaklasyfikowanych dla danego zadania; b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych dla danego zadania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty (formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert: 1. oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 2. informację o tym czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 3. pełnomocnictwo dla osoby / osób podpisującej /cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusz); 4. pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika – gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego – w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach