Przetargi.pl
Odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych powstających w wyniku działalności szpitala oraz przychodni, ZP/03/2013

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp.z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-800 Lubań, ul. Zawidowska 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7213987 , fax. 075 7213906
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp.z o.o.
  ul. Zawidowska 4 4
  59-800 Lubań, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7213987, fax. 075 7213906
  REGON: 23119002000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lcm-luban.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego stanowiąca własność samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych powstających w wyniku działalności szpitala oraz przychodni, ZP/03/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych powstających w wyniku działalności szpitala oraz przychodni. 2. W zakres przedmiotu umowy wchodzi utylizacja odpadów medycznych (numeracja podana zgodnie z katalogiem odpadów określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. Dz. U. nr 112 z dnia 8 października 2001 poz. 1206) ilość i zakres podano w SIWZ 3. Zgodnie z art.20 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., Nr 0, Poz. 21 ze zmianami) Wykonawca zobowiązany jest do unieszkodliwiania odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych pochodzących z obiektów NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. na obszarze województwa dolnośląskiego lub poza województwem dolnośląskim jednakże w możliwie jak najbliższej odległości od siedziby zamawiającego w instalacjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska oraz zgodnie z wymogami określonymi w art. 95 ust.2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., Nr 0, Poz. 21 ze zmianami) - potwierdzone oświadczeniem zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania po każdym odbiorze wypełnionych i podpisanych kart przekazania odpadów z dokładnym oznaczeniem instalacji, w której wykonano unieszkodliwianie z podaniem jej lokalizacji osobno dla każdego kodu, wedle Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji (Dz. U. z 2010 r., Nr 249, Poz. 1673), pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5. Wykonawca zobowiązany jest również w przypadku wygaśnięcia zezwolenia na zbieranie oraz pozwolenia na unieszkodliwianie odpadów niezwłocznie przedłożyć nowe zezwolenie/pozwolenie Zamawiającemu, pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług w zakresie: odbioru, transportu oraz utylizacji odpadów medycznych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 7. Miejscem odbioru odpadów jest magazyn odpadów niebezpiecznych znajdujący się na terenie NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o., ul. Zawidowska 4. 8. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również: - ważenie, odbiór i transport odpadów z siedziby Zamawiającego raz w tygodniu w dniu i w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym oraz w obecności przedstawiciela Zamawiającego, - wyposażenie Zamawiającego w 6 kontenerów o pojemności 1,1 m3 oraz ich mycie i dezynfekcja, - wymiana uszkodzonych i zniszczonych kontenerów na nowe. 9. Odpowiedzialność związana z procesem transportu i unieszkodliwiania odpadów przechodzi na Wykonawcę w momencie odbioru odpadów wraz z kartą przekazania i obciąża Wykonawcę do chwili zakończenia unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi prawa. 10. Rozliczenia za wykonaną usługę odbywać się będą w okresach miesięcznych. 11. Płatność będzie odbywać się przelewem na podstawie faktury za zrealizowaną usługę. 12. Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę. 13. Szczegółowy opis wykonania usługi został określony w Załączniku nr 4 do SWZ (wzór umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905240006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lcm-luban.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach