Przetargi.pl
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego i weterynaryjnego o kodzie 18 - wszystkie podgrupy i rodzaje odpadów ZP32/2020

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 77-100 Bytów, Lęborska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 228 500 , fax. 59 822 39 90
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.
  Lęborska 13
  77-100 Bytów, woj. pomorskie
  tel. 598 228 500, fax. 59 822 39 90
  REGON: 22079963600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-bytow.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego i weterynaryjnego o kodzie 18 - wszystkie podgrupy i rodzaje odpadów ZP32/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego i weterynaryjnego o kodzie 18 , wszystkie podgrupy i rodzaje odpadów (według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów), według zapotrzebowania Zamawiającego w ilości szacunkowej określonej w Załączniku nr 1. 2. Miejscem odbioru odpadów Zamawiającego będą: • Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o. o. w Bytowie przy ul. Lęborskiej 13, • Stacja Pogotowia Ratunkowego w Miastku przy ul. Sikorskiego 1 • Stacja Pogotowia Ratunkowego w Lipnicy przy ul. Strażacka 5 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć klimatyzowany kontener do składowania odpadów o wymiarach niemniejszych niż 2500 mm x 5000 mm (szerokość x długość). 4. Wykonawca w cenie oferty zobowiązuje się dostarczyć pojemniki do składowania odpadów ( 8 szt. po 1100 l. PCV). 5. Transport odpadów odbywać się będzie środkiem transportu Wykonawcy przeznaczonym do transportu odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Transport odpadów odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach