Przetargi.pl
Odbiór, transport i unieszkodliwianie lub odzys odpadów medycznych powstałych z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie ogłasza przetarg

 • Adres: 21-400 Łuków, ul. Dr Andrzeja Rogalińskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 257 989 074 , fax. 257 989 074
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
  ul. Dr Andrzeja Rogalińskiego 3
  21-400 Łuków, woj. lubelskie
  tel. 257 989 074, fax. 257 989 074
  REGON: 30647200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.lukow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, transport i unieszkodliwianie lub odzys odpadów medycznych powstałych z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest systematyczny odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21), i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232. z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014r. oraz odpadów niemedycznych w okresie dwóch lat od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 27 sierpnia 2019 r. I. Zamówienie podzielono na części: Pakiet nr 1 odpady medyczne zakaźne (odpady o kodach: 180102*,180103*, 180182*) 18 01 02* - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) – 300 kg/rok, 18 01 03* - inne odpady, które zawierają drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przenoszenia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady) z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 – 39 000 kg/rok 18 01 82* - pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych – 300 kg/rok Przewidywana ilość odpadów przeznaczonych do utylizacji wynosi: 39 600 kg rocznie, Odpady o kodach, 18 01 02* , 18 01 03* i 18 01 82* stanowią odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21) i podlegają unieszkodliwianiu zgodnie z zasadą bliskości określoną w art. 20 ustawy. Pakiet nr 2 odpady medyczne pozostałe (odpady o kodach: 18 01 04, 18 01 09, 18 01 01) 18 01 04 - Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 – 30 000 kg/rok 18 01 09 - Leki inne niż wymienione w 18 01 08 – 100 kg/rok 18 01 01 - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) – 50 kg/rok Przewidywana ilość odpadów przeznaczonych do utylizacji wynosi: 30 150 kg rocznie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium dla całości zamówienia wynosi 3000 PLN. W SIWZ wadium podzielono na pakiety.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: dla pakietu nr 1 a) Zamawiający wymaga posiadania zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami tj. na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów będących przedmiotem zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 o odpadach (Dz .U. z 2013 r., poz. 21) i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232. z późn. zm.) wraz z przepisami i rozporządzeniami wykonawczymi do w.w, ustaw. dla pakietu nr 2 a) Zamawiający wymaga posiadania zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami tj. na zbieranie, transport oraz przetwarzanie odpadów będących przedmiotem zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 o odpadach (Dz .U. z 2013 r., poz. 21) i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232. z późn. zm.) wraz z przepisami i rozporządzeniami wykonawczymi do w.w, ustaw.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Pozostałe dokumenty wymagane z ofertą 2. Formularz ofertowy (o treści zgodnej z załączonym drukiem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ); 3. Formularz cenowy (o treści zgodnej z załączonym drukiem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ); 4. Potwierdzenie wniesienia wadium, 5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w toczącym się postępowaniu (pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy), dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 6. wykaz instalacji Wykonawcy, zawierający odległość instalacji od siedziby Zamawiającego oraz posiadane wolne moce przerobowe - dotyczy pakietu nr 1 (o treści zgodnej z załączonym drukiem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach