Przetargi.pl
Odbiór stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Paszowice.

Gmina Paszowice ogłasza przetarg

 • Adres: 59411 Paszowice, Paszowice
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 701 793
 • Data zamieszczenia: 2018-12-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Paszowice
  Paszowice 137
  59411 Paszowice, woj. dolnośląskie
  tel. 768 701 793
  REGON: 54461600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Paszowice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia, oprócz odbioru odpadów, obejmuje także dostawę i rozdysponowanie wśród właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady, pojemników na odpady segregowane o pojemności 120, 240, 1100 litrów a w przypadku cmentarza w Kwietnikach oraz - Paszowice 35 ( PGR) – kontenery typu KP-7 oraz zakup i rozdysponowanie worków 120 l na odpady segregowane. W trakcie realizacji usługi możliwe są zmiany adresów i liczby obsługiwanych nieruchomości, jak i liczby mieszkańców. Zmiany mogą dotyczyć zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia liczby mieszkańców. Wszystkie dodatkowo zgłaszane przez Zamawiającego nieruchomości Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie włączyć do obsługi. Zmiany te nie będą wpływały na zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Wykaz nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych udostępniony będzie Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 5. Koszt wyposażenia ww. nieruchomości w pojemniki i worki oraz zakupu worków Wykonawca uwzględni w cenie odbioru odpadów. 6. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór odpadów niżej wskazanych frakcji, w następujących ilościach: a) Zmieszane odpady komunalne, - 830 Mg, b) odpady gromadzone selektywnie : - papier - 18 Mg, - metale i tworzywa sztuczne – 66 Mg - szkło – 100 Mg - odpady biodegradowalne - 35 Mg, c) odpady wielkogabarytowe – 10 Mg, d) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny – 10 Mg. 6.1.Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy pojemników na odpady zmieszane. 6.2.Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie harmonogramu/ewentualnej zmiany harmonogramu wywozu odpadów oraz przekazanie go zamawiającemu celem uzgodnienia i zatwierdzenia, a następnie przekazanie tego harmonogramu właścicielom nieruchomości. 7. Ogólna charakterystyka Gminy Paszowice w kontekście odbioru i zagospodarowania odpadów: 7.1.Obszar gminy Paszowice wynosi: 101 km2. 7.2.Liczba mieszkańców – 3930 osób (stan na dzień 11.12.2018 r.). 7.3.Wykaz miejscowości: ogółem -12 sołectw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz „ Oferta Wykonawcy" (wzór zał. nr 1 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach